KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

1923 1938 Arasi Donemde Turk Dis Politikasi Test1


Soru 1

Milli Mücadele’yi askeri ve siyasi açıdan başarıyla sonuçlandıran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Milli Mücadele döneminde yaşanan;
I-Erzurum Kongresi’nin düzenlenmesi
II-Misakımilli’nin ilan edilmesi
III-Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılması
IV-Amasya Görüşmesi’nin yapılması
gelişmelerin kronolojik açıdan doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

I. Balkan Antantı
II. Milletler Cemiyeti
III. Sadabat Paktı
Yukarıdakilerden hangilerinin kurulmasında Almanya ve İtalya’nın saldırgan tutumları etkilidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

I. Boğazlar Meselesi
II. Hatay Meselesi
III. Musul Meselesi
Yukarıda verilenlerden hangileri uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde Lozan’dan sonra Türkiye lehine çözüme kavuşturulmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

I. İtalya’nın Habeşistan’a saldırması
II. Almanya’nın Ren bölgesine yeniden asker sevk etmesi
III. Almanya’nın Locarno Antlaşması’na son vermesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasında etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne göre;
I. Boğazlar Komisyonu’nu kaldırılmıştır
II. Ticaret gemilerine Boğazlardan serbest geçiş hakkı tanınmıştır
III. Türkiye’ye Boğazlar çevresinde asker bulundurma hakkı tanınmıştır
Verilen maddelerden hangileri ile Türkiye’nin egemenlik hakkını sınırlayıcı durumlar ortadan kalkmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Atatürk döneminde meydana gelen;
I. Balkan Antantı’nın kurulması
II. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması
III. Hatay’ın ilhakı
gelişmelerinden hangileri Türkiye’nin bölgesel barışı sağlama amacına yöneliktir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Sadabat Paktı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

I. II. Dünya Savaşı’nın çıkması
II. 1955’te Bağdat Paktı’nın kurulması
III. 1980’de İran-Irak Savaşı’nın çıkması
gelişmelerinden hangileri Sadabat Paktı’nın önemini kaybetmesinde etkilidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

1923-1930 arası Türkiye dış politikasında;
I. Musul
II. Nüfus mübadelesi
III. Bölgesel pakt kurma
gibi meselelerden hangilerine öncelik verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

I. Sadabat Paktı
II. Hatay’ın anavatana katılması
III. Balkan Antantı
verilen gelişmelerden hangileri ile sınırlarımızda değişiklik olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

I. Bulgaristan
II. Arnavutluk
III. Yunanistan
Yukarıdaki devletlerden hangileri Balkan Antantı’na katılmamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)