KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Ataturk Donemi Turk Dis Politikasi Test1


Soru 1

Milletler Cemiyeti’ne üyelik için Türkiye’nin davet edilmesinde;
I. Barışçı politika izlemesi
II. Batılı devletlerle sorunlarını halletmesi
III. Balkan Antantı’nı imzalaması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’na katılan devletlerden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Almanya ve İtalya’nın 1930’lu yılların başında dünya barışını tehdit edecek yayılmacı politika izlemeleri;
I. Balkan Antantı’nın imzalanmasına
II. Rusya ile Türkiye arasında yakınlaşma olmasına
III. Briand-Kellogg Paktı’nın imzalanmasına
durumlarından hangilerine zemin hazırlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılıp, Türkiye’ye Boğazlar çevresinde asker bulundurma hakkının tanındığı belge aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Mustafa Kemal’in “Kırk asırlık Türk yurdu yabancı ellerde bırakılamaz.’’ dediği ve vefatı üzerine çözümünü göremediği yer aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

II. Dünya Savaşı öncesi doğu sınırlarımızı güvence altına almamızı sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

I. Sadabat Paktı’nın imzalanması
II. Balkan Antantı’nın imzalanması
III. Milletler Cemiyetine üye olunması
Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nda karara bağlandığı halde sonrasında Türkiye’nin çözümü için uğraştığı meselelerden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

I. Balkan Antantı’nın imzalanması
II. Milletler Cemiyetine üye olunması
III. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması
Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye’nin uluslararası alanda saygınlığının artmasında etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Hatay, 1939’da Misakımilliye uygun olarak anavatana katılmıştır.
Bu durumun ortaya çıkmasında,
I. Avrupa’da güçler dengesinin bozulması,
II. Hatay meclisinin anavatana katılmak istemesi,
III. Fransa’nın Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istemesi
gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Atatürk Dönemi’nde Türkiye,
• Milletler Cemiyetine üye olmuştur.
• Balkan Antantı’nı imzalamıştır.
• Sadabat Paktı’na katılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdaki devletlerden hangisi Sadabat Paktı’na katılmamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)