KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Ataturkculuk ve Ataturk Ilkeleri Test2


Soru 1

Mustafa Kemalin “Akıl ve mantığın hâlledemeyeceği mesele yoktur.” sözü aşağıdaki ilkelerden en fazla hangisiyle ilgilidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Mustafa Kemal bir konuşmasında; "Cumhuriyette meclis, reisicumhur ve hükümet halkın hürriyetini, emniyetini ve rahatını düşünmek ve temine çalışmaktan başka bir şey yapamazlar. Çünkü bunlar bilirler ki kendilerini iktidar ve salahiyet mevkiine muayyen bir zaman için getiren irade ve hâkimiyetin sahibi olan millettir ve yine bunlar bilirler ki iktidar mevkiine saltanat sürmek için değil, millete hizmet için getirilmişlerdir. Millete karşı vaziyet ve vazifelerini suistimal eyledikleri takdirde şu veya bu tarzda, millî iradenin, kendi haklarında dahi tecellisine maruz kalabilirler." demiştir.
Mustafa Kemalin bu sözüyle
I. millet çıkarlarının ön planda tutulması gerektiği,
II. cumhuriyet yönetiminde son sözün millete ait olduğu,
III. milletin seçtiği yöneticilerin hukuki sorumluluklarının
olmayacağı durumlarından hangilerinin önemini vurguladığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Fransız İhtilali ile ortaya çıkan fikir akımları ile ;
I. devletçilik,
II. milliyetçilik,
III. cumhuriyetçilik
ilkelerinden hangileri arasında ilişki olduğu söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Laiklik ilkesinin uygulanmasının sonuçları arasında,
I. toplumsal barışın sağlanması,
II. devletin dinî hayatı kontrol altına alması,
III. bireye verilen değerin artması
durumlarından hangilerinin olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisinin halkçılık ilkesinin uygulanmasıyla ortaya çıkan bir gelişme olduğu savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Yeni Türk Devletinde ekonomide devletçi politikanın izlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin en az etkili olduğu söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Cumhuriyetçilik ilkesinin,
I. çoğunluk iktidarının belirli kurallar içinde yürütme gücünü kullanması,
II. ayrıcalıklı bir kesimin devleti yönetmesi,
III. halkın seçtikleri aracılığıyla kendisini yönetmesi
durumlarından hangilerine bir tepki olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Atatürkçülüğün çağın gereklerini karşılayan bir düşünce sistemi olması daha çok aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Bir toplumda düşüncelerin serbestçe ortaya konması,karşılıklı aktarılması ve ilerlemenin sağlanabilmesi için Atatürk’ün,
I. halkçılık,
II. cumhuriyetçilik,
III. laiklik
ilkelerinden hangilerinin etkili ve gerekli olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Halkçılık ilkesi, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerinin doğal bir sonucudur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

- Türk milletinin bağımsız yaşaması
- Yönetimin millî egemenlik ve demokrasi esasına dayandırılması
- Milletin huzur ve refaha sahip olması
- Türk milletinin çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarılması
Yukarıdaki kavramlar aşağıdaki Atatürk ilkeleri ile eşleştirildiğinde hangisinin bu kavramlarla doğrudan bağlantısı olduğu savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Atatürk’ün aşağıdaki bütünleyici ilkelerinden hangisi diğerlerinden daha önce Türk halkı tarafından benimsenmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Bir ülkede demokratik ortamın kurulabilmesi için ilk önce aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulamaya konulmuş olması gerekir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk ilkeleriyle bağdaştığı söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)