KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Ataturkculuk ve Ataturk Ilkeleri Test4


Soru 1

Atatürkçü düşüncede, vicdan özgürlüğü bir haktır.
Bu yargının, bireyin,
I. kendine özgü siyasal ve felsefi bir düşünceye sahip olduğunu açıklayabilmesi,
II. bağlı olduğu dinin gereklerini yerine getirmesi ya da getirmemesi,
III. kendi etnik kökenini diğer etnik kökenlerden üstün gördüğünü açıklayabilmesi
görüşlerinden hangilerini desteklediği savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Türk Devriminin “ Cumhuriyetçilik ilkesi saltanat ve hilafete karşıdır.” yargısının,
I. egemenliğin millete alt olması,
II. yönetimin din kurallarına dayandırılmaması,
III. azınlık okullannın öğretime devam etmesine izin verilmesi
durumlarından hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

1961 Anayasası’nda Türk milletini, bütün fertleriyle kaderde, kıvançta ve tasada ortak kılmak, bölünmez bir bütün hâlinde milli bilinç ve ülkü etrafında toplamak biçiminde ifade edilen ilke, aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

I. Türk Tarih Kurumunun kurulması
II. Türk Dil Kurumunun açılması
III. Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin, Atatürk milliyetçiliğinin gelişmesinde ve hızlanmasında etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Atatürk: "Türkiye halkı, ırkı veya dini ve kültürel yönden birleşmiş, bir diğerine karşı karşılıklı hürmet ve fedakârlık histeriyle dolu ve kaderi, geleceği ve çıkarları ortak olan toplumdur.” demiştir.
Atatürkün bu anlatımıyla,

I. kültürel zenginlikleri paylaşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı,
II. insani değerieri temel alan Atatürk milliyetçiliği.
III. toplumun birlik ve beraberlik ruhuyla bütünleştiği
durumlarından hangilerini kastettiği savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Türkiyede çok partili döneme ilk geçiş denemelerinin başarısız olması üzerine, 1945 yılma kadar çok partili döneme geçiş ertelenmiştir.
Bu ertelemede, aşağıdaki ilkelerden öncelikle hangisinin kötüye kullanılmasını engelleme amacı olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Atatürkün milliyetçilik anlayışının ırk, mezhep ve sınıf ayrılıklarına karşı olması,
I. millî birlik ve beraberlik,
II. kültürel birlik,
III. sosyal dayanışma
durumlarından hangilerini desteklediğini gösterir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Atatürk, 1 Mart 1922de TBMMnin üçüncü toplantısında, “Efendiler, milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çabasını, çağdaş ekonomik önlemlerle azami haddine ulaştırmalıyız. Köylünün çalışmasının sonuçlarını ve ürünlerini kendi menfaati lehine azami haddine çıkarmak ekonomik siyasetimizin temel ruhudur." demiştir.
Atatürkün bu sözlerinin aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilen ilkelerle doğrudan ilgili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Atatürk, "Milli servetin dağıtımında daha mükemmel bir adalet ve emek sarf edenlerin daha yüksek refahı, millî biriiğin muhafazası için şarttır." demiştir.
Atatürkün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Atatürk ilkeleri hangi yılda Anayasada yer almıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Atatürk, "Bizim nazarımızda çiftçi, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor; velhasıl herhangi bir sosyal müessesede faal bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.” demiştir.
Atatürkün bu anlatımıyla, aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir özelliğini vurguladığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)