KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Denemeler1


Soru 1

Germenlere ait Nibelungen Destanında “Etzel” adıyla anılan, büyük otoriteye sahip barışsever ve yalnızca asilere karşı kılıç kullanan bir hükümdar olarak anlatılan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisinin hükümdarının tahta geçecek erkek çocuğu olmadığı için vasiyet yolu ile Osmanlı Devletine katılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Karahanlılar Dönemi’nde yaşamış olan Yusuf Has Hacip, yazmış olduğu Kutadgu Bilig adlı eserini aşağıdaki hükümdarlardan hangisine sunmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Osmanlı Devletinde sadrazam,
I. Divana başkanlık yapma,
II. gerektiğinde orduyu komuta etme,
III. padişahın mührünü taşıma
görevlerinden hangilerini yapardı?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde bütün saray erkânının yemeklerinin pişirilmesinden sorumlu görevlidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Osmanlı Devletinde,
I. din,
II. adalet ve hukuk,
III. asayiş ve güvenlik
işlerinden hangilerinde çalışmak için medresede eğitim almak gerekirdi?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Osmanlı Devletinde aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde Avrupa tarzında ıslahatlar yapılmamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Osmanlı Devletinde,
I. Avrupaya öğrenci gönderilmesi,
II. ilköğretimin zorunlu hâle getirilmesi,

III. kız öğrenciler için rüştiyelerin açılması
gelişmelerinden hangileri ilk kez II. Mahmut Döneminde görülmüştür?


A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Birinci Meşrutiyetin ilanı ile padişah,
I. kanun yapma,
II. dilediği kişiyi sürgüne yollama,
III. olağanüstü hâllerde meclisi kapatabilme
yetkilerinden hangilerine sahip olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

1853 - 1856 Kırım Savaşı sırasında Rusyaya karşı Osmanlı Devletine yardım macıyla,
I. İngiltere,
II. Fransa,
III. Piyemonte
devletlerinden hangileri savaşa girmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sonunda,
I. 1913 İstanbul,
II. Atina,
III. Bükreş
antlaşmalarından hangilerini imzalayarak kaybettiği yerlerde kalan Türlere azınlık statüsü kazandırmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşında İngilterenin Uzak Doğudaki sömürgeleri ile olan bağlantısını kesmek amacıyla,
I. Kafkas,
II. Mısır,
III. Irak
cephelerinden hangilerinde savaşmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

28 Ocak 1920de Misakımillî Kararları kabul edildiği sırada Osmanlı Mebuslar Meclisi Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

1921 Anayasası TBMMye
I. süresi dolmadan TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verme,
II. bütün yasaları yapma, değiştirme ve kaldırma,
III. hükümette görev alacak bakanları seçme
yetkilerinden hangilerini vermiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

Lozan Barış Konferansından önce kapitülasyonlara son verildiğini belirleyen ilk uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 16

İtilaf Devletlerinden biri olan Fransa TBMMyi ilk kez aşağıdaki savaşların hangisinden sonra resmen tanımıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 17

Sovyet Rusya ve Bulgaristan Lozan Barış Konferansına aşağıdaki konulardan hangisi görüşülürken katılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 18

Aşağıdaki partilerden hangisi Şeyh Sait İsyanının çıkmasında etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 19

Medeni Kanun ile Türk kadınına,
I. tek eşle evlilik,
II. çocuğunun velayetini alma,
III. dilediği meslekte çalışma
haklarından hangileri verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 20

I. Bütün okulların Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması
II. Devletin izni olmadan okul açılmasının yasaklanması
III. Öğretimde birlik sağlanması
Yukarıdakilerden hangileri Tevhid-i Tedrisat Kanunu kapsamında görülen gelişmeler arasındadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 21

Hafta tatilinin pazar gününe alınması,
I. uluslararası ilişkileri kolaylaştırma,
II. ülkedeki farklı uygulamalara son verme,
III. toplumsal alandaki karışıklıkları giderme
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 22

1927de çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunundan istenen başarının sağlanamamasında,
I. yeterli sermaye birikiminin olmaması,
II. yeterli bilgi birikiminin ve tecrübenin olmaması,
III. büyük sanayi yatırımlarının devlet eliyle gerçekleştirilmesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 23

Cumhuriyet Döneminde Türkiye, Osmanlı Borçları konusunda aşağıdaki ülkelerden en fazla hangisi ile sorun yaşamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 24

Atatürk ün “Türk milletini geri bırakmış müesseseleri yıkarak yerine milletin en yüksek icaplarına göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseler kurmak” olarak tarif ettiği ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 25

Türkiyenin öncülüğünde Orta Doğuda güvenliği korumak amacıyla oluşturulan Bağdat Paktı, Irak ın ayrılmasından sonra aşağıdaki isimlerden hangisini almıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 26

SSCB tarafından Sputnik II uydusu ile uzaya gönderilen ilk canlı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 27

II. Dünya Savaşı sonunda Müttefik Devletler düzenledikleri Paris Konferansında aşağıdaki ülkelerden hangisi ile antlaşma imzalamamışlardır?

A)
B)
C)
D)
E)