KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Denemeler2


Soru 1

I. Orta Asyada bilinen ilk teşkilatlı Türk devletidir.
II. Türk dilinin ve tarihinin en eski yazılı örneklerini vermişlerdir.
III. Dünyanın en uzun destanlarından olan Manas Destanını oluşturmuşlardır.

Yukarıdaki özellikler aşağıdaki Türk devletlerinden hangilerine aittir?
      I         II       III   

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

İlk Müslüman Türk devletlerinden Karahanlılara ait bazı özellikler şunlardır:
I. Hükümdarlara yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı.
II. Devletin başında hakan veya han unvanlı hükümdarlar bulunurlardı.
III. Hükümdarların eşi olan hatunlar da yönetim de söz sahibiydi.
Bunlardan hangileri Karahanlıların İslamiyetten önce kurulan Türk devletlerinin, devlet geleneğini sürdürdüklerinin göstergesidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

I. Karahanlılarda vezirlere verilen isimdir.
II. Gaznelilerde vezirlere verilen isim.
III. Büyük Selçuklu Devletinde tören ve seyahatlerde sultana yol açan görevli.
IV. Büyük Sellçuklu Devletinde sultana veya devlete yönelik suçları cezalandıran görevli
Yukarıda verilen açıklamalar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangi kavram eşleştirme dışı kalır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinin Haçlılara karşı mücadele ettiği söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıda verilen savaş-gerçekleştiği dönem eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Osmanlı Devletinde çarşı ve pazar yerleri;
I. muhtesip,
II. emin,
III. vezzan
görevlilerinden hangileri tarafından denetlenirdi?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Döneminde yapılan yeniliklerden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Rusyanın XIX. yüzyılda Panslavizm politikasına önem vermesinin;
I. Osmanlı Devletinin egemenlik alanının daralması,
II. Balkanlarda yeni devletlerin ortaya çıkması,
III. Rusyanın Osmanlı Devletinin iç işlerine karışması
durumlarından hangilerine ortam oluşturduğu söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları dil, din, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin kanun önünde eşit görme, böylelikle Osmanlı Devletinin dağılmasını önleme amacı güden düşünce akımının adıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Osmanlı Devletinde ilk fetih yıllarında savaşlara katılan silahlı kadın birlikleri olarak da bilinen dini ve askeri zümre aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Osmanlı Devletinde, I. Süleymanın 1535te Ahd-i Atik Antlaşması ile kapitülasyon hakkı tanıdığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Mondros Ateşkes Anlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi, İtilaf Devletlerinin işgallerine hukuki gerekçe oluşturduğu söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Mustafa Kemal Atatürkün okuduğu okullar arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Ülke koşullan dikkate alındığında I. TBMMnin aşağıdaki alanlardan hangisine bütçeden daha çok pay ayırdığı söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi I. TBMMnin aynı zamanda bir kurucu meclis özelliği taşıdığının göstergesidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 16

1 Mart 1921de imzalanan Türk - Afgan Dostluk Antlaşmasına göre;
I. TBMM Hükümeti, Afganistanın tam bağımsızlığını tanıyacak,
II. taraflardan birine yapılacak bir saldırıyı diğer taraf kendisine yapılmış sayacak,
III. TBMM Hükümeti, Afganistana öğretmen ve subay gönderecek
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yukarıdaki maddelerden hangilerini günümüzde de uyguladığı söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 17

Kurtuluş Savaşında;
I. Doğu,
II. Güney,
III. Batı
cephelerinin hangilerinde sadece düzenli ordu birlikleriyle mücadele edilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 18

Sakarya Meydan Savaşının sonunda;
I. Mustafa Kemal Paşa’ya gazi unvanı ve mareşal rütbesinin verilmesi,
II. Fransa ile Ankara Antlaşmasının yapılması
III. İtilaf Devletlerinin TBMM Hükümetine ateşkes önerisinde bulunması
gelişmelerinden hangileri TBMM Hükümetinin uluslararası alanda saygınlığının arttığının kanıtıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 19

Atatürk ün “Milletimizin, memleketimizin irfan yuvaları bir olmalıdır. Bütün memleket evladı, kadın erkek oradan çıkmalıdır.” sözü aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 20

1912 yılında Teail-i Nisvan Cemiyetini kuran, "Ateşten Gömlek" ve "Türk ün Ateşle İmtihanı" adlı eserlerinde Kurtuluş Savaşını konu edinen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye ile Fransa arasında sorun oluşturduğu söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 22

Atatürk 1935 yılında yaptığı bir konuşmada “Savaşın ciddiyetini dikkate almayan bazı samimiyetten yoksun önderler, saldırının araçları olmuşlardır. Denetimleri altındaki milletlere milliyetçiliği yanlış bir biçimde göstererek ve kötüye kullanarak aldatmışlardır.” demiştir.
Atatürk bu sözüyle;

I. ABD,
II. Almanya,
III. İtalya ,
devletlerinden hangilerinin politikalarının yanlışlığına vurgu yapmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 23

Mustafa Kemal Paşa Nutukta;
I. Mavri Mira ve Pontus Cemiyetinin faaliyetleri,
II. Amerikan mandası istekleri,
III. Sivas Kongresinin yapılması,
IV. Türkiyenin Milletler Cemiyetine girmesi
gelişmelerinden hangilerinden bahsettiği söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Döneminde kurulan bankalardan biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 25

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez tek dereceli seçim sistemine aşağıdaki yıllardan hangisiyle geçilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 26

27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonra oluşturulan Milli Birlik Komitesinin ilk başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 27

1967de Bulgaristanda doğan Cep Herkülü olarak tanınan 46 kez Dünya rekoru kıran Türk sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)