KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Denemeler3


Soru 1

Selçuklu sanatı ile ilgili verilen;
I. Mimari eserlerin üzeri genellikle çadır seklindeki kubbeler ile örtülmüştür.
II. Saraylar daha çok hat, vitray, çini ve minyatürler ile süslenmiştir.
III. El yazması eserler genellikle ebru sanatı ile renklendirilmiştir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Mustafa Kemal Paşa, Harbiye Nazın Ali Ferit Paşaya çekmiş olduğu telgrafta, “Mondros Mütarekesinin imzalanmasından beri hükümetin aciz ve zayıf görünmesi ve Kuvayımilliyeden zerre kadar kuvvet almaması, İtilaf devletlerinin istifa emellerini kolaylaştırmıştır." demiştir.
Bu bilgilere göre Mustafa Kemal Paşa, işgallerin önlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisine dayanılması gerektiğini savunmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

1853 - 1856 Kırım Savaşının sonucunda imzalanan Paris Antlaşmasının aşağıdaki hükümlerinden hangisinin Osmanlı Devleti için olumlu bir etki gösterdiği savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Türkiye ile Yunanistan arasında Nüfus Mübadelesi Sorununun barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması iki ülke arasında yeni gelişmeleri de beraberinde getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

II. Abdüihamit döneminde 1881 yılında yayımlanan Muharrem Kararnamesi’yle aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Osmanh Devletinde II. Meşrutiyet döneminde yayın hayatına başlayan gazete ve dergiler arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

I. Avrupa devletleri arasındaki düşmanlığı ortadan kaldırma
II. Avrupa ülkelerinin ekonomik potansiyellerini birleştirerek ortak pazar oluşturma
III. Sovyetler Birliğinin Batı Avrupaya doğru yayılmasını engelleme
Yukarıdakilerden hangileri Fransız Dışişleri Bakanı Schumanın 1950de yayımladığı bildirinin amaçları arasında yer alır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Sultan Ahmet Camisi ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Türkiyede Miladi Takvim aşağıdaki tarihlerin hangisinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Mustafa Kemalin hayatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Serbest Cumhuriyet Fırkasının kendisini feshetmesinden yaklaşık bir ay sonra Derviş Mehmet önderliğinde başlayan isyan aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Osmanlı Devletinde padişahların yasama ve yürütme organları üzerindeki otoritelerini büyük oranda kaybetmelerine neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Osmanlı Devletinde XIX. yüzyıla kadar devlet yönetiminde yapılmak İstenen yeniliklerin engellendiği görülmüştür.
Bu engellemede aşağıdaki gruplardan hangileri daha etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Pontus Rumlarının, Doğu Karadeniz bölgesinde bir devlet kurma faaliyetleri aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

Temsil Heyeti ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 16

Sevr Barışını Türk halkına kabul ettirmek ve Ankarayı alarak TBMMyi dağıtmak amacıyla 6 Ocak 1921 de Yunan ordusunun saldırıya geçmesiyle başlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 17

23 Nisan 1920 de açılan TBMM de 1935 yılına kadar hiç kadın milletvekilinin yer almamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 18

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisine dayanılarak “Elviyeiselase" adı verilen Kars, Ardahan ve Batumun geleceği ile ilgili halk oylaması yapılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 19

Atatürkçü düşünce sisteminde, “milletin var olmayı sürdürebilmek İçin haklarını sonuna kadar kendisinin savunması, hiç bir devletin üstünlüğünü veya güdümünü kabul etmemesi ve her türlü dış müdahaleye kapalı olmasını" esas alan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 20

Mecelle ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önceki Türklerden günümüze ulaşan kalıntılardan biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 22

SSCBnin dağılmasından sonra Türkiyenin, Kafkaslar ve Orta Asyaya yönelik izlediği politikalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 23

1950-1960 yılları arasında Türkiyede tarımda makineleşmenin artmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 24

XVII. yüzyılın yenilikçi padişahlarından IV. Murat aşağıdakilerden hangisinin hazırladığı raporlar doğrultuşunda ıslahatlar yapmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 25

Kurtuluş Savaşı döneminde;
• Yerli malı kullanılması sağlanmalıdır.
• Ham maddesi yurt içinde olan sanayi dallan kurulmalıdır.
• Teknik eğitime önem verilerek geliştirilmelidir
karadan aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 26

İpek Yolunun önemli bir kavşağında kurulan kent, tarih boyunca gezginlerin uğrak noktası olmuştur. 712de Abbasiler tarafından fethedilen şehir, İslam dünyasında ilk kağıt değirmenin yapıldığı şehirdir. Samanoğulları döneminde ekonomik açıdan gelişmiştir. Batı Karahanlılara başkentlik yaptıktan sonra, Timur un başkent ilan etmesiyle şehir daha da gelişmiştir.
Yukarıda anlatılan tarihi şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 27

Osmanlı Devletinde, Orhan Gazi devrinden itibaren uygulanan tımar sistemi, I. Murat devrinde sınırların genişlemesiyle yaygınlaşıp gelişmiştir. Bu sistemin uygulanmasıyla ortaya çıkan ve Osmanlı ordusunun en büyük bölümü olan Tımarlı Sipahilerin 17. yüzyıidan itibaren eski önemlerini kaybetmeleri yenilikleri zorunlu hale getirmiştir.
Bu bilgiler;
I. vergilerin merkezi hâzineye düzenli şekilde aktarılmasının sağlandığı,
II. tımarlı sipahilerin kapıkulu askerlerine karşı sürekli bir denge unsuru olarak kullanıldığı,
III. Osmanlı ordusunda zamanla değişimlerin yaşandığı
durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir?

A)
B)
C)
D)
E)