KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Denemeler5


Soru 1

İslamiyet öncesi Türk tarihinde Müslüman olduktan sonra Türkmen adını alan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Türgeşlerin Maveraünnehir’deki Emevi hakimiyetinâ kırmak amacıyla yaptığı ve yenildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Otrar Olayı olarak bilinen ve ticari bir heyetin katledildiği gelişme aşağıdaki hangi iki devleti arasında sorunlara neden olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Mısır’ı yöneten Türk devletleri arasında gösterilemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak amacıyla ortaya atılan Türkçülük akımının temsilcileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

I. Küçük Kaynarca Antlaşması
II. Uşi Antlaşması
III. Karlofça Antlaşması
Osmanlı Devleti yukarıdakilerin hangilerinde halifeliğin gücünden faydalanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi’nde aşağıdaki devletlerin hangisi ile herhangi bir antlaşma imzalamamıstır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağidakilerden hangisi Sokullu Mehmet Paşa Dönemi’nde alınan yerlerden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Osmanlı Devleti’nde Lonca Teşkilatı’nın kendi içindeki işleyişini sağlayan yasalarına aşağıdaki hangi isim verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Sivas Kongresi’nden hemen sonra aşağıdaki İstanbul Hükümetlerinden hangisi göreve gelmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Batı Cephesi’ndeki ilk silahlı mücadele Balıkesir Ayvalık’ta aşağıdakilerden hangisi tarafından başlatılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

1934 yılındaki Balkan Antantı’nı Türkiye adına aşağıdakilerden hangisi imzalanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

I. Celal Bayar
II. İsmet İnönü
III. Ali Fethi Okyar
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde başbakanlık yapmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’nin yapmış olduğu çalışmalar arasında gösterilemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki hangi rütbeyle Muş ve Bitlis’i Rus işgalinden kurtarmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 16

Fransızlar aşağıdaki savaşların hangisinden sonra Anadolu’da işgal ettikleri bölgeleri tamamen boşaltmışlardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 17

I. Sened-i ittifak
II. I. Meşrutiyet
III. Tanzimat Fermanı
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlıcılık akımının etkisiyle yapılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 18

Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelişinden sonra halkı bilgilendirmek amacıyla Mustafa Kemal’in girişimiyle aşağıdaki gazetelerden hangisi yayın fıayatına başlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 19

I. Bulgaristan
II. Sırbistan
III. Yunanistan
Yukarıdaki devletlerden hangileri doğrudan Rusya ile yapılan savaşlar sonucunda Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsız olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 20

Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’ta Türklerle Rumlar arasındaki çatışmayı önlemek amacıyla oluşturduğu bölge aşağidakiterden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 21

1954 yılında imzalanan aşağıdaki hangi antlaşma ile Vietnam kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 22

Bazı silahlarda sınırlandırma yapmak amacıyla 1961’de bir araya gelerek yumuşama dönemini başlatan liderler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 23

Osmanlı Devleti’nde ithalattan alman vergiye aşağıdaki isimlerden hangisi verilmekleydi?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 24

I. Piri Reis - Astronomi
II. Sabuncuoğiu Şerafettin - Tıp
III. Akşemsetlin - Fizik
Yukarıdaki şahıs ve yetiştiği alan eşleştirmelerinden hangileri yanlış verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 25

1925 yılında çıkarılan bir kanunla tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ve bir takım unvanların kullanılması yasaklanmıştır.
Bu uygulamanın;
I. Milliyetçilik,
II. Laiklik,
III. Halkçılık
ilkelerinden hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 26

Lozan Antlaşması’nda;
I- Kapitülasyonlar,
II. Boğazlar,
III. Azınlıklar
konularından hangileriyle igili hükümler yer almıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 27

Cumhuriyet Dönemi’nde Mustafa Kemal aşağıdaki siyasi oluşumlardan hangisine belli şartlarla destek vermiştir?

A)
B)
C)
D)
E)