KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Denemeler6


Soru 1

İslam orduları ile savaşan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Türk - İslam dünyasında yetişmiş olan Farabi,
I. mantık,
II. astronomi,
III. müzik
alanlarından hangilerinde çalışmalar yapmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisi Yavuz Sultan Selim in İran Seferine yardım etmediği Turnadağ Savaşı ile yıkılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Osmanlı Devletinde padişahın emirlerini götüren, yaya postacı sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna büyük katkı sağlayan Türkmen aşiretlerinin savaşçı kadınlarına ve kadınlar arasındaki sosyal ekonomik dayanışma birliğine verilen isim aşağidakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Osmanlı Devleti’nde Divanıhümayun üyelerinden kazasker,
I. hukuk,
II. ordu,
III. ekonomi
işlerinden hangilerini yürütürdü?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Osmanlı Devleti’nde Humbaracı Ahmet Paşa adıyla görev yapan Kont de Bonneval aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde ıslahatlar yapmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Osmanlı padişahlarından II. Mahmut,
I. sağlık,
II. eğitim,
III. yönetim
alanlarından hangilerinde ıslahatlar yapmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Osmanlı Devleti’nde halka karşı sorumlu olan İlk hükümet aşağıdaki dönemlerden hangisinde kurulmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Yunan İsyanı sırasında Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanli Devleti’ne,
I. Mora,
II. Girit,
III. Suriye
bölgelerinden hangilerinin valiliğinin kendisine verilmesi şartıyla yardım etmeyi kabul etmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Birinci Dünya Savaşında, Irak Cephesinde ingllizleri Kutül Amara da mağlup ederek durduran ve “ Kutül Amara Kahramanı” olarak tanınan Türk komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Mustafa Kemal Paşa, “ Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.” sözünü aşağıdaki savaşlardan hangisinde söylemiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

16 Mart 1920 de İstanbulun resmen işgal edildiğini Mustafa Kemal Paşaya haber veren ve Kurtuluş Savaşında telgrafçı olarak görev yapan kahraman aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Mustafa Kemal Paşa ilk kez aşağıdaki savaşlann hangisinden önce kanun gücünde emir verme yetkisine sahip olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

Lozan Barış Konferansı’nda bütün görüşmelere katılma hakkı,
I. Yunanistan,
II. Romanya,
III. Rusya,
IV. Belçika
devletlerinden hangilerine tanınmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 16

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi’nde İstanbul Hükümetinin çalışmalarının meclis denetimi altına alınması yolunda ilk karar aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 17

Cumhuriyetin ilanı ile yeni Türk Devletinin,
I. başkent,
II. rejim,
III. başkan
sorunlarından hangileri çözümlenmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 18

Türkiye’de kurulan,
I. Terakkiperver Cumhuriyet,
II. Serbest Cumhuriyet,
III. Demokrat
partilerinden hangilerinin kurucuları Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılmışlardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 19

I. Hukuk birliğini sağlamak
II. Yabancı ülkelerin iç işlerimize karışmasını önlemek
III. Sosyal alanda kadın - erkek eşitliğini sağlamak
Yukarıdakllerden hangileri 17 Şubat 1926’da Medeni Kanun’un kabul edilmesinin nedenleri arasındadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 20

Türkiye’de çağ dışı müfredat programlarının yenilenmesi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 21

Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ile,
I. Cumhuriyet ve devrimleri güvence altına almak,
II. ayrıcalık bildiren unvanları yasaklamak,
III. sosyal yaşamda görülen eşitsizlikleri önlemek
amaçlarından hangileri gerçekleştirilmek istenmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 22

Atatürk Dönemi’nde tarımsal üretimi artırmak amacıyla,
I. Aşar vergisinin kaldırılması,
II. Yüksek Ziraat Enstitüsünün açılması,
III. Çiftçiyi Topraklandırma Yasası’nın çıkarılması
çalışmalarından hangileri yapılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 23

"Atatürk, 1937 yılında Kurun Gazetesi’nde, Hatay sorununa dikkat çekmek amacıyla beş makale yazmıştır."
Atatürk’ün bu makaleleri yazarken kullandığı isim aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 24

Atatürk’ün “ Devlet idaresinde bütün kanunlar nizamlar ilmin çağdaş medeniyete temin ettiği esas ve şekillere, dünya ihtiyaçlarına göre yapılır ve tatbik edilir.” sözü,
I. laiklik,
II. inkılapçılık,
III. cumhuriyetçilik
ilkelerinden hangileri ile doğrudan ilgilidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 25

İkinci Dünya Savaşı sırasında Fizikçi Robert Oppenheimer başkanlığında Manhattan Projesi adı ile Nükleer silah üretmek amacıyla,
I. ABD,
II. İngiltere,
III. Kanada
devletlerinden hangileri iş birliği yapmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 26

NATOnun kurulmasında,
I. SSCBnin Orta Doğu ve Avrupada yayılmacı siyaseti,
II. Doğu Bloku ülkelerinin Varşova Paktını kurması,
III. SSCBnin Afganistanı işgal etmesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 27

1953 yılında Türkiye aşağıdaki ülkelerden hangileri Balkan Paktı’nı kurmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)