KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

En Uzun Yuzyil (1800 1922) Test1


Soru 1

Avusturya Başbakanı Metternich: “Rusya’nın Balkan Slavlarını kışkırtması Avusturya sınırları içinde yaşayan Slavları etkilemektedir. Bu kabul edilemez.” demiştir.
Buna göre;
I. Rusya’nın politikası Avusturya’yı rahatsız etmiştir.
II. Avusturya Slav milliyetçiliğine karşıdır.
III. Avusturya çok uluslu bir devlettir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Osmanlı Devleti’nde;
• İlk kez imtiyaz elde eden toplum Sırplardır.
• İlk bağımsız olan Yunanlılardır.
Bu duruma bakarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Sırpların bağımsızlık süreci ile ilgili ;
I. İmtiyaz elde etme
II. Özerk olma
III. Bağımsız olma
sürecinde Osmanlı ile imzalanan antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Balkanlarda Osmanlı Devleti’ne karşı milliyetçi isyanların görülmesinde;
I. Avrupalı Devletlerin kışkırtması,
II. Panslavizm politikası,
III. Osmanlıcılık fikrinin taraftar toplaması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Yunanistan’ın bağımsız olması için mücadele eden kuruluşlar arasında;
I. Etnikieterya,
II. Mavri Mira,
III. Fener Rum Patrikhanesi
verilenlerden hangilerinin yer aldığı söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

1815 Viyana Kongresi ile başlatılan Restorasyon Döneminde Avrupa’da uzun barış dönemi gerçekleştirilmek istenmiş, sınırlar yeniden çizilmiş fakat barış dönemi uzun sürmemiştir.
Bu durumun ortaya çıkmasında;
I. Sınırlar çizilirken ırk, dil, din unsurlarının dikkate alınmaması,
II. Bağımsızlık fikirlerinin tüm Avrupa’da taraftar toplaması,
III. Napolyon’un Waterloo Savaşı’nda yenilmesi
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

I. Yunanlıların bağımsız olması
II. Sırp İsyanı ve Bükreş Antlaşması’nın imzalanması
III. Azınlıkların yeni haklar elde etmesi
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’ni Avrupa topraklarından atmak isteyen Avrupa Devletlerinin ortaya attığı Şark meselesinin bir sonucudur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Fransız İhtilali’nin zararlarını en aza indirmek için bir araya gelen İngiltere, Prusya, Rusya ve Avusturya, Matternich Sistemi diye anılan bir politika oluşturdular. Bu politika ile Avrupa’nın neresinde bir ayaklanma çıkarsa çıksın, hep birlikte hareket edilecek, ayaklanmalar bastırılacaktı.
Buna göre;
I. Rusya’nın Balkan uluslarını Osmanlıya karşı kışkırtması,
II. Yunan İsyanına İngiltere ve Rusya’nın destek vermesi,
III. 1815’te Avrupa devletlerinin sınırlarının yeniden çizilmesi
gelişmelerinden hangilerinin, Avrupa Devletlerinin Matternich sistemine uymadıklarının ve ikiyüzlü bir siyaset izlediklerinin kanıtıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

I. 1829 Edirne Antlaşması’nın imzalanması
II. 1876 Tersane Konferansı’nın yapılması
III. Megali İdea düşüncesinin canlanması
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde Balkanlarda görülen milliyetçi hareketlerle ilgilidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Rusya’nın Balkanlar üzerinden sıcak denizlere inme politikası İngiltere’yi rahatsız etmiştir.
Bu durum, İngiltere’yi aşağıdaki politikalardan hangisine yöneltmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

XIX. yüzyılda Balkanlarda çıkan milliyetçi ayaklanmalar 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşına neden olmuş bu savaşta Avrupalı Devletler Osmanlı Devleti’ne destek vermemişlerdir.
Bu durum, Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki devletlerden hangisine yakınlaşmasına neden olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Balkan olaylarını görüşmek üzere 1876’da Avusturya, Almanya, İngiltere, Rusya, İtalya ve Osmanlı Devleti’nin katılımında İstanbul’da Tersane Konferansı düzenlenmiştir.
Bu konferansta Osmanlı Devleti’nden;
I. Sırbistan ve Karadağ’dan askerini çıkarması,
II. Bosna-Hersek ve Bulgaristan’a özerklik verilmesi,
III. Balkanlarda ıslahat yapılması istenmiştir.
Bu isteklerden hangilerinin, Osmanlı’nın içişlerine karışıldığını kanıtlar?

A)
B)
C)
D)
E)