KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

En Uzun Yuzyil (1800 1922) Test3


Soru 1

XIX. yüzyılda Osmanlı Devletinde,
I. Arazi Kanunnamesinin çıkarılması,
II. Müsadere sisteminin kaldırılması,
III. Maarif Nizamnamesi’nin çıkarılması,
IV. Vilayet Nizamnamesi’nin yayımlanması
durumlarından hangileri özel mülkiyetin gelişmesinde doğrudan etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yapılan üretim özellikle Avrupalı devletlerin ham madde ihtiyacını karşılayacak şekilde gelişmiştir.
Buna göre XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşanan,
I. savunma sanayi ürünlerinin üretilmesi,
II. keten, pamuk ve tütün üretiminin artması,
III. işlenmemiş krom ve bakır üretiminin artması
gelişmelerinden hangileri yukarıdaki yargıyı destekler niteliktedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Osmanlı Devletinde XIX. ve XX. yüzyıllarda da etkili olan Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık gibi fikir akımlannın ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Osmanlı Devletinde XIX. yüzyılda yayımlanan aşağıdaki belgelerden hangisinde devletin resmî dilinin Türkçe olduğu belirtilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

I. Cizye
II. Aşar
III. Haraç
Osmanlı Devleti’nde halktan alınan yukarıdaki vergilerden hangileri XIX. yüzyılda kaldırılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Osmanlı Devletinde I. Meşrutiyetin ilanı ile halka seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
I. teşkilatçı yapı,
II. mutlakiyetçi yapı,
III. eşitlikçi anlayış
olgularından hangilerine ters düşmektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Osmanlı Devletinin Boğazlar üzerindeki haklarını tek taraflı olarak son kez kullandığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Osmanlı Devletinin XIX. yüzyılda imzaladığı,
I. 1812 Bükreş,
II. 1829 Edirne,
III. 1833 Hünkâr İskelesi,
IV. 1856 Paris
antlaşmalarının hangilerinde azınlıklarla ilgili kararlar bulunduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Aşağıdaki askeri birimlerden hangisi II. Abdülhamit Döneminde kurulmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Genç Osmanlılar Cemiyetinin ortak özellikleri arasında,
I. askerlerin kurması ve İslamcılık fikrini savunmaları,
II. aynı şahıslar tarafından kurulmaları,
III. meşrutiyet yönetimini savunmaları
durumlarından hangileri bulunmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Osmanlı Devletinde Abdülmecit Döneminde ilan edilen Tanzimat ve Islahat fermanlarında aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Osmanlı Devletinde Dağılma Döneminde kurulan Memleket Sandıklarının amaçları arasında,
I. iltizam ve tımar sistemlerini kaldırma,
II. ekonomik açıdan kırsal kesimi canlandırma,
III. tarım üretimini artırma,
IV. savunma amaçlı endüstriyel üretimi güçlendirme
durumlarından hangileri bulunmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Osmanlı Devletinde Avrupa tarzında işleyen mahkemeler ilk kez aşağıdaki İttihat ve Terakki Dönemidönemlerin hangisinde kurulmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

1876 Anayasasının,
I. konut dokunulmazlığının hükme bağlanması,
II. Ayan Meclisi üyelerini padişahın seçmesi,
III. işkence ve angaryanın yasaklanması
maddelerinden hangileri daha çok kişi hak ve hürriyetleri ile ilgilidir?

A)
B)
C)
D)
E)