KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

En Uzun Yuzyil (1800 1922) Test4


Soru 1

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat ve Islahat Fermanlarının ilan edilmesiyle, Müslümanlar ile eşit hale getirilmelerine rağmen azınlıkların verilen bu hakları yeterli bulmamalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

I. İkdam
II. Tercüman-ı Hakikat
III. Takvim-i Vekayi
Yukandaki gazetelerden hangileri Osmanlı Devletinde Meşrutiyet Döneminde yayımlanmaya başlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Islahat Fermam’nın aşağıdaki maddelerinden hangisinin Osmanlı tebaası arasında eşitliği sağlamaya yönelik olduğu söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

I. İstanbul Arkeoloji Müzesi
II. Sanayi - i Nefise Mektebi
III. Mızıkayıhümayun Okulu
Yukarıdaki kurumlardan hangileri Osman Hamdi Bey tarafından kurulmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde demokratik yönetime geçildiğinin kanıtıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

XIX. yüzyılda Osmanlı Devletindeki küçük sanayi atölyelerinin kapanmasında,
I. ithalatın, üretimi azaltması,
II. ham maddenin Avrupa’ya gönderilmesi,
III. verimli toprakların az olması ve dengesiz dağıtılması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

1878 Berlin Kongresi’ne Ermeni Kilisesi bir heyet göndererek Erzurum, Van ve Diyarbakır’da 1.330.000 Ermeni bulunduğunu, Türklerin ise sayılarının 729.000 olduğunu gösteren bir rapor sunmuş ve bu bölgenin bağımsız bir Ermeni eyaleti olmasını istemiştir. Ancak İngiliz Hariciye Nazırı Lord Salisbury bölgede hiçbir zaman Ermeni nüfusunun çoğunlukta olmadığını ve Ermenilerin dağınık yaşadıklarını açıklamıştır. İngiltere’nin ağırlığını koyması sonucunda Ermen istekleri kabul görmemiştir.
Buna göre İngiltere’nin böyle bir tutum sergilemesinde,
I. sömürgeci politikalardan vazgeçmesi,
II. Rusya’nın güneye doğru genişlemesini önlemek istemesi,
III. Rusya’nın Ermenileri kullanarak Doğu Anadolu üzerinden Akdeniz’e inmesine engel olmak istemesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Osmanlı Devletinde yaşanan aşağıdaki gelişmelerin hangisinde Avrupa’nın doğrudan etkisinin veya baskısının olduğu söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Osmanlı devlet adamlan ve gerçekleşmesinde katkıda bulundukları olaylar eşleştirmesinde aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Osmanlı Devleti’nde bankacılık sistemine aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde geçilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Osmanlı İmparatorluğunun XIX. yüzyılda ıslahatlar yaparak ulaşmak istedikleri arasında,
I. devletin bütünlüğünü korumak,
II. mutfak yönetimi güçlendirmek,
III. teokrasiyi ortadan kaldırmak
amaçlarından hangilerinin bulunduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

XIX. yüzyılda İngiltere ve Fransanın sömürgelerinde yaşayanların hakları, Osmanlı Devletindeki azınlık haklarından daha sınırlı olmasına karşın İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devletinde yaşayan azınlıkların haklarını yetersiz bularak Osmanlı Devletinden azınlıklara yönelik daha fazla yenilik yapmasını istemişlerdir.
İngiltere ve Fransanın Osmanlı Devletinden böyle bir istekte bulunmalarının amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Aşağıdaki olaylardan hangisinin II. Abdülhamit Döneminde gerçekleştiği savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Osmanlı Devletinde Tanzimat Döneminde aşağıdaki alanların hangisinde ikilik çıktığı söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)