KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

I TBMM Donemi Test1


Soru 1

I. TBMM Döneminde meclisin yasama, yürütme, yargı ve iç güvenlik alanlarındaki otoritesini artırmak amacıyla çeşitli merkezlerde İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.
Buna göre aşağıdaki şehirlerin hangisinde 18 Eylül 1920 ile 17 Şubat 1921 tarihleri arasında İstiklal Mahkemelerinin kurulduğu söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’nin özelliklerinden değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

5 Eylül 1920’de I.TBMM tarafından çıkarılan Nisab-ı Müzakere Kanunu’nun kapsamında,
I. askerler hariç memuriyet ve mebusluğun aynı kişide olamayacağı,
II. meclisin görev süresinin dört yıl olduğu,
III. mebusların yılda mazeretsiz olarak 2 ay toplantıya katılamazlarsa üyeliklerinin düşeceği
maddelerinden hangilerinin olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Mustafa Kemal, vilayetlere, sancaklara ve kolordu komutanlıklarına gönderdiği bir genelge ile Ankara’da bir millet meclisi açılacağını, İstanbul’un işgaliyle dağıtılmış olan Mebuslar Meclisinden Anadolu’ya kaçabilen milletvekillerinin de açılacak olan millet meclisine katılabileceklerini bildirmiştir.
Buna göre bu genelge aşağıdakilerden hangisinin göstergesi değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

. Saltanat makamı
II. Ulusal irade
III. İstanbul Hükümeti
I. TBMM kendisinin üstünde bir güç tanımamakla yukarıdakilerden hangilerini yok saymıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

İlk TBMM’nin otoritesinin arttığına,
I. İstanbul Hükümetinin yaptığı işlemleri yok sayması,
II. vergi oranlarını artırması,
III. üyeleri arasında gruplaşmaların olması
durumlarından hangileri kanıt oluşturur niteliktedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

I. TBMM’nin kuvvetler birliği sistemini kabul etmesinin amaçları arasında,
I. meclisi milletin tek temsilcisi hâline getirme,
II. çok partili hayata geçişi sağlama,
III. TBMM’nin yetkilerini İstanbul Hükümetinin yetkileriyle eşit tutma,
IV. hızlı ve işlevsel kararlar almak
durumlarından hangilerinin olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Ankara’nın Kurtuluş Savaşinda merkez olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

I. TBMM Dönemi nde Yeni Türk Devleti’nin ilk Genelkurmay Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

I TBMM Döneminde Hıyanet-i Vataniye Kanununun çıkarılmasında aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

İtilaf Devletlerinin hazırladığı Anadolu topraklarının paylaşımını içeren Sevr Antlaşmasinın aşağıdakilerden hangisiyle fiilen geçersiz kılındığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

I. Demokratik olma
II. Kurucu olma
III. Kanun koyucu olma
Yukarıdaki özelliklerden hangileri Birinci TBMM’ye aittir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

I. TBMM’ye karşı çıkan isyanların bastırılmasında,
I. Kuvayımilliye birlikleri,

II. Kuvayıseyyare birlikleri,
III. Düzenli ordu,
IV. Kuvayıinzibatiye birlikleri
güçlerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Kurtuluş Savaşı sırasında Temsilciler Kurulunun,
I. İstanbul’da Mebusan Meclisinin açılması,
II. Sivas Kongresi’nin engellenmek istenmesi,
III. İlk TBMM’ye karşı isyanların çıkarılması
gelişmelerinin hangilerinden sonra İstanbul ile olan iletişimi kestiği savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)