KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

I TBMM Donemi Test2


Soru 1

Birinci TBMM Hükümetinde aşağıdaki bakanlıklardan hangisi yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Millî Mücadele Döneminde I. TBMM açıldıktan sonra Kuvayımilliye birlikleri aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

TBMMnin açıldıktan sonra Mustafa Kemalin Meclise sunduğu 24 Nisan Önergesinde aşağıdaki hükümlerden hangisinin olduğu söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

TBMM Hükümetinin yarı resmî yayın organı olan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Millî Mücadele sırasında TBMM’ye karşı çıkan,
I. Demirci Mehmet Efe,
II. Millî Aşireti,
III. Bozkır
ayaklanmalarından hangileri düzenli orduya katılmak istemeyen Kuvayımilliye şefleri tarafından çıkarılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

I.TBMM tarafından kabul edilen 1921 Anayasasının aşağıdaki maddelerinden hangisi padişahın yetkilerinin elinden alınmasıyla ilgili değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

TBMM açıldıktan sonra İstanbul Hükümeti Millî Mücadeleye karşı fetva ve beyannameler yayınlayarak,
I. otoritesini ve ülke genelindeki egemenliğini koruma,
II. Türk halkının Millî Mücadeleye verdiği desteği azaltma,
III. TBMM Hükümeti ve Millî Mücadeleye son verme
durumlarından hangilerini amaçladığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

I. Ahmet Anzavur
II. Çerkez Ethem
III. Kuvayıinzibatiye
Yukarıdaki isyanlardan hangileri İstanbul Hükümeti tarafından çıkarılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Birinci TBMM de hükümet kurulmasını ve hükümetin uyum içerisinde çalışmasını zorlaştıran durum aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

TBMM Hükümetinin kendisine karşı çıkan isyanları bastırmak için,
I. Geyve - Ulukışla demir yolunu tahrip etme,
II. İstanbul Hükümetinin Anadoluya atadığı sivil ve askerî yöneticileri görevlerine başlatmama,
III. Millî Mücadelenin desteklenmesi yönünde fetvalar yayımlama
çalışmalarından hangilerini yaptığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

I. TBMM açıldığı zaman kabul edilen yasa gereği bakanlar meclis içinden ve salt çoğunlukla seçilmişlerdir ancak 4 Kasım 1920’de Bakanlar Kurulu üyesi vekillerin meclis başkanının göstereceği adaylar arasından seçilmesi kararı alınmıştır.
Bu değişikliğin amaçları arasında,
I. hükümetin uyum içinde çalışmasını sağlama,
II. hükümeti oluşturan bakan sayısını artırma,
III. mecliste tüm siyasi görüşlerin temsilini kolaylaştırma
durumlarından hangilerinin olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

I. Halifeliğin kaldırılması
II. Saltanatın kaldırılması
III. Cumhuriyetin ilanı
Yukarıdakilerden hangileri Birinci TBMM Döneminde gerçekleşmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Birinci TBMMnin 1876 Anayasası (Kanunuesasi) varken yeni bir anayasa yapma gereği duymasında,
I. seçim sisteminin değiştirilmesi ihtiyacının ortaya çıkması,
II. Kanunuesasinin kapsamlı olması,
III. millî egemenliğe dayalı bir meclis yapısının benimsenmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Birinci TBMM’de
I. Bakanlar Kurulu üyesi vekillerin meclis içinden salt çoğunlukla seçilmesi,
II. Meclis başkanmın, hükümetin de başkanı olması,
III. bakanların belli bir süre için seçilmesi
durumlarından hangileri Meclisin yürütme gücünü üstlendiğinin doğrudan kanıtıdır?

A)
B)
C)
D)
E)