KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

I TBMM Donemi Test3


Soru 1

I. Olağanüstü yetkilere sahiptir.
II. Otoritesini güçlendirmek için tedbirler almıştır.
III. İtilaf Devletleri tarafından desteklenmiştir.
Yukarıdakilerden hangilerinin I. TBMM’nin özellikleri arasında yer aldığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

“Ulus iradesini temsil edecek yetkili tek organ TBMM’dir.”
Türkiye Büyük Millet Meclisinin aldığı yukarıdaki karar aşağıdakilerden hangisinin değişebileceğini göstermektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Teşkilat-ı Esasiye’de, “ Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesi yer almasına rağmen yönetim şeklinin açıkça belirtilmemesine,
I. kamuoyunun yeni bir idare şekline hazır olmaması,
II. birlik ve beraberliğin korunmak istenmesi,
III. güçler birliği ilkesinin uygulanması
durumlarından hangilerinin neden olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

I. Mecliste toplanmış olan millî iradeyi, milletin geleceğine hâkim kılmak temel ilkedir.
II. Geçici bir hükümet başkanı atanacaktır.
III. Temsil Heyetinin yetkileri kısıtlanacaktır.
Yukandakilerden hangileri Mustafa Kemal’in Mecliste kabul edilen önergesinde yer alan kararlardandır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Sevr Antlaşmasının Saltanat Şûrası tarafından onaylanmasına rağmen hukuken geçersiz olmasına aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

I. Rıza Tevfik Bey
II. Reşat Halis Bey
III. Bağdatlı Hadi Paşa
Sevr Antlaşmasını imzalayanlar arasında yukarıdakilerden hangileri vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

I. Bazı grupların bölgesel bağımsızlık istemeleri
II. Kuvayımilliyenin keyfi uygulamalarının hoşnutsuzluk yaratması
III. Cumhuriyetin ilanına dair anayasada değişiklikler yapılması
Yukarıdakilerden hangileri TBMM’ye karşı yapılan ayaklanmaların sebeplerindendir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

I. TBMM’nin yasama ve yürütme yetkilerine sahip olması,
I. eşitlik,
II. kuvvetler birliği,
III. çağdaşlaşma
özelliklerinden hangilerinin varlığını kanıtlamaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan İstanbul Hükümeti tarafından çıkartılan isyanlardandır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

I. Saltanatın kaldırılması
II. Ankara’da TBMM’nin açılması
III. Amasya Protokolü’nün hazırlanması
Yukarıdakilerden hangilerinin yaşanmasında Temsil Heyetinin katkısının olduğu savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması’na göre İtalya’ya verilen yerler arasında değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

I. Hıyaneti Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
II. Şeyh Sait İsyanı’nın yaşanması
III. Misakımillî’nin ilanı
Yukarıdakilerden hangileri TBMM’nin açılmasından önce yaşanan gelişmelerdendir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

I. TBMM’nin görevi hangi yıl sona ermiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisinin I. TBMM’nin özellikleri arasında yer aldığı savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)