KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

I TBMM Donemi Test4


Soru 1

TBMMnin meclis hükümeti sistemini benimsemesinin,
I. siyasi partilerin kurulmasına ortam hazırlama,
II. mücadeleyi tek elden yürütebilme,
III. şeri hükümleri uygulayabilme,
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devletinin kuruluşunun siyasi ve hukuki bir belgesi olarak kabul edilebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

I. Meclise karşı başlatılan isyanları desteklemek
II. Meclis-i Mebusanı dağıtmak
III. İstanbul’u işgal etmek
Yukarıdakilerden hangileri İtilaf Devletlerinin, TBMM’nin güçlenmesini engellemek amacıyla gerçekleştirdikleri girişimlerdendir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

I. TBMM’de alınan,
I. Yasama ve yürütme Meclise aittir.
II. Meclisin üzerinde bir güç yoktur.
III. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.
kararlarından hangilerinin cumhuriyetin ilanına zemin hazırladığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Teşkilat-ı Esasiye’de kuvvetler birliği sisteminin kabul edilmesinin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

l TBMM,
I. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarma,
II. isyanları bastırma,
III. yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendi bünyesinde toplama
uygulamalarından hangileri ile otoritesini artırmaya çalışmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’nin genel özellikleri arasında değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

I. Dört yıllığına seçilen vekiller daha sonra tekrardan seçilemezler.
II. Seçim yapılmazsa toplantı dönemi bir yıl uzatılabilir.
III. Seçimler iki yılda bir yapılır.
Yukarıdakilerden hangilerinin 1921 Anayasasının seçim sistemi ile ilgili hükümlerinden olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

TBMM’nin, Sevr Antlaşmasını tanımaması ve imzalayanları vatana ihanetle suçlaması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Mustafa Kemal’in, meclis ilk açıldığında bir önerge vererek meclisin üstünde hiçbir gücün kabul edilemeyeceğini belirtmesi,
I. Meclis üzerinde etkisini artırma,
II. Misakımillîyi uygulama,
III. saltanatı kaldırma
amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

TBMM’ye karşı İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletlerinin desteğiyle çıkarılan isyanların düzenli ordu tarafından bastırılması,
I. azınlıkların devlete olan bağlılığının artması,
II. TBMM’nin otoritesinin artması,
III. yabancı devletlerin barış önerilerinde bulunması
durumlarından hangilerinin yaşanmasına ortam hazırlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Atatürk’ün, “ Siyasi, adli, ekonomik ve mali bağımsızlığımızı yok etmeye ve sonuç olarak yaşama hakkımızı ortadan kaldırmaya yönelik bu antlaşma bizce mevcut değildir.” şeklinde ifade ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

I. Düşmana yardım ve iş birliği
II. Vatana ihanet
III. Tekalif-i Milliye Komisyonundan mal kaçırma
Yukandakilerden hangilerinin İstiklal Mahkemelerinin müdahale alanındaki başlıca suçlar arasında yer aldığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde çıkarılan isyanlar arasında yer alır?

A)
B)
C)
D)
E)