KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Ilk Turk Devletleri Test1


Soru 1

Asya Hun Devleti’nin dağılmasından sonra Asya’nın batısında bulunan Hunların Balamir önderliğinde Karadeniz’in kuzeyinden batıya geçerek kısa sürede Tuna boylarına ulaşması birçok Germen kavminin yerlerinden ayrılmasına neden olmuştur. Böylece yıllarca sürecek bir yer değiştirme olayı yaşanmıştır.
Etkileri yüzyıllarca sürecek olan bu olay aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün kültürel sonuçlarından biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Avrupa’da Kavimler Göçü’nün meydana getirdiği karışıklar devam ederken kendisini emniyette görmeyen halk hayatlarını devam ettirebilmek için güçlü kişilerin koruması altına girme ihtiyacı hissetmiştir. Böylece yeni bir siyasi-sosyal sistem ortaya çıkmıştır.
Buna göre IX. yüzyıl ortalarından itibaren Avrupa’da meydana gelen bu gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

• Kasaba ve şehirlerde otururlardı
• Ticaret ve sanayi ile uğraşırlardı
• Senyörlere para vererek onların himayesinde yaşarlardı.
Verilen bilgilerde Orta Çağ Avrupa’sının hangi sosyal sınıfından bahsedilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Kavimler Göçü sonrasında Türkler Avrupa’da bir Hun Devleti kurmuştur. Böylece Türk kültürü Avrupa’da yayılma göstermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Türklerin ilk kez Anadolu’ya ayak basmaları aşağıdaki hangi Türk devleti döneminde gerçekleşmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sosyal ve kültürel sonuçlarından biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Attila’nın hükümdarlığının ilk zamanlarında Doğu Roma ile Margos Antlaşması imzalanmıştır. Buna göre;
• Hunlarca esir edilmiş Romalılar ile çeşitli nedenlerle ülkelerini terk eden Hunlar, Doğu Roma Devleti’ne kabul edilmeyecektir.
• Romalılar, Hunların hakimiyeti altında olan kavimlerle işbirliği yapmayacaktır.
Margos Antlaşması’nın verilen maddelerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Attila, ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı yerine yönetimin babadan oğula geçtiği yeni bir sistem uygulamıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Hristiyanlar, Tanrı’nın Attilla’yı günahlarından dolayı kendilerini cezalandırmak için gönderdiğini düşünürler.
Yaptığı mücadele Nibelungen Destanı’na da konu olan Attila, Avrupa’da hangi ünvanla anılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Bizans’ın Margos Antlaşması’nın şartlarına uymaması üzerine yapılan Anatolios Antlaşması’na göre;
• Bizans’ın, Hunlara ödediği vergi üç katına çıkarılacak
• Bizans, Hunlara savaş tazminatı ödeyecektir
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Hunların ele geçirdiği bölgelerdeki kavimlerle bir arada yaşaması kültürel etkileşim meydana getirmiş, IV. yüzyıldan itibaren de Tuna boyundaki Hunların bir kısmı Hristiyanlaşmıştır.
Buna göre;
I. Avrupa Hunlarının kültürel değişim yaşadığı
II. Göktanrı inancının etkisinin zamanla azaldığı
III. Devletin siyasi varlığını kaybettiği
yukarıdakilerden hangilerine ulaşılabilir?

A)
B)
C)
D)
E)