KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Ilk Turk Devletleri Test3


Soru 1

İskandinavya ve Volga boylarından kürk ve diğer ticaret malları, Çin ve Türkistan’dan çeşitli kumaşlar, Bizans’tan birçok sanat eseri, süs eşyası Hazar şehirlerinde pazarlanmıştır.
Bu bilgiye göre Hazarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Uygurlar ekonomik alanda tarıma büyük önem vermişlerdir. Bu durumun nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Göktürk Hükümdarı Bilge Kağan, şehirlerin surlarla çevrilmesi, Budizm ve Taoizm’in tanıtılması gibi konulan meclise getirmiş ancak bu görüşler mecliste reddedilmiştir.
Bu bilgilere bakılarak Göktürklerle ilgili,
I. Hükümdarlar bazı inançlara ilgi duymaktadır.
II. Hükümdarın kararları tartışılabilmektedir.
III. Hükümdar ülkeyi demokrasi ile yönetmektedir,
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

- Uygurlar
- Hazarlar
- Karluklar
Yukarıdaki Türk topluluklarının ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdaki devlet ve destan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Eski Türk devletlerinde ülke, hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılmıştır.
Bu durumun yol açtığı en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

İlk Türk devletlerinde hükümdarın erkek çocukları ülkenin çeşitli bölgelerine yönetici olarak atanmıştır.
Yalnızca bu bilgiye göre
I. Feodalite rejimi görülmüştür.
II. Taht mücadeleleri engellenmek istenmiştir.
III. Devlet idaresinde hanedan üyelerinin tecrübe kazanmaları amaçlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

İslamiyet öncesinde Türk devletlerinde sosyal sınıf farklılıklarının görülmemesinde,
I. göçebe yaşam tarzının benimsenmesi,
II. törenin izin vermemesi,
III. yöneticilerin aynı zamanda asker olması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

I. Minyatür
II. Hat
III. Mimari
Türk toplumunda yukandaki sanat dallarından hangilerinin ilk örneklerinin, İslamiyet öncesi dönemde verildiği söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

I. Federasyon tipi örgütlenme vardır.
II. Önemli devlet sorunları kurultayda görüşülür.
III. Devletler töreye göre yönetilir.
IV. Hükümdara yönetme yetkisini sadece kurultay verir.
Yukarıdakilerden hangilerinin İslamiyet öncesinde Türk devletlerinin özellikleri arasında olduğu söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Uygurların,
I. kendilerine özgü bir alfabe oluşturmaları,
II. ticaretle uğraşmaları,
III. yerleşik yaşama geçmeleri
özelliklerinden hangileri geçim kaynaklarının değiştiğine kanıt olarak gösterilebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

İslamiyet öncesi dönemde Türk hükümdarlara,
I. melik,
II. sultan,
III. tanhu
unvanlarından hangilerinin verildiği söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Orta Asya Türk devletlerinde,
I. kut anlayışının görülmesi,
II. turan taktiğinin uygulanması,
III. eli silah tutan herkesin asker sayılması
durumlarından hangileri ordu - millet anlayışının varlığına kanıt olarak gösterilebilir?

A)
B)
C)
D)
E)