KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Istanbulun Fethi Test1


Soru 1

II. Mehmet Dönemi’nde;
• Trabzon’un fethi
• Karamanoğulları’nın hakimiyet altına alınması
• Otlukbeli Savaşı’nın yapılması
gibi gelişmelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

I- Türk birliğini bozmaya yönelik faaliyetler
II- Avrupalı devletlerle ittifaklar kurması
III- Osmanlıya karşı Karamanoğulları’na destek verilmesi
IV- Cem Sultan’a destek verilmesi
Osmanlı Devleti ile Akkoyunlular arasındaki Otlukbeli Savaşı’nın yapılmasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Osmanlı Devleti’nin İpek ve Baharat yollarının denetimini sağlamasına rağmen istediği ekonomik kazancı sağlayamamasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

İstanbul’un fethinden önce, Osmanlı Devleti için Bizans, aşağıdakilerden hangisinde bir tehlike oluşturmamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

I- Bizans’ın şehzadeleri kışkırtması
II- Bizans’ın Haçlı Seferleri’ne zemin hazırlaması
III- Anadolu ve Rumeli topraklarının birbirine bağlanmak istenmesi
IV- Hz. Muhammet’in İstanbul’un fethi ile ilgili hadisi
Yukarıdakilerden hangileri İstanbul’un Fethi’nin nedenlerindendir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Fatih Dönemi’nde Ege Adaları’nın ve Kırım’ın Osmanlı topraklarına katılması, aşağıdaki devletlerden hangilerinin ekonomik çıkarına zarar vermiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Karadeniz’in bir Türk gölü hâline gelmesi hangi padişah döneminde ve hangi bölgenin fethedilmesiyle sağlanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 1453’te Osmanlı Devleti’nin Bizans’ı kuşatırken yaptığı hazırlıklardan değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

I- Mora
II- Trabzon
III- Eflak
IV- Boğdan
Yukarıdakilerden hangilerinin alınmasıyla Bizans’ı diriltme umudu sona ermiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

II. Bayezit Dönemi’nde Avrupa yönündeki seferlerde durgunluk yaşanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

İstanbul’un fethi için Yıldırım Bayezıd Dönemi’nde …………….. , Fatih Dönemi’nde ise …………….. yaptırılmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdakilerde hangisi Fatih Dönemi gelişmelerden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)