KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Kurtulus Savasi Hazirlik Donemi Test1


Soru 1

Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi ile ulaşmak istediği öncelikli amaçları arasında,
I. Türk halkını bağımsızlık mücadelesi etrafında toplama,
II. İstanbul Hükümetinin TBMM’ye karşı çıkardığı ayaklanmaları bastırma,
III. Kuvayımilliye birliklerini birleştirerek düzenli ordu kurma
durumlarından hangileri bulunmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Milli Mücadele Döneminde yaşanan,
I. Amasya Tamiminin yayımlanması,
II. Erzurum Kongresinin toplanması,
III. Sivas Kongresi’nin toplanması
gelişmelerinin hangilerinde ulusal egemenliğe geçileceğinden bahsedilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Amasya Görüşmelerinde Mustafa Kemalin Osmanlı Mebuslar Meclisinin İstanbulda toplanmasını sakıncalı bularak Anadoluda toplanmasını istemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde kabul edilen Misakımilli kararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Anadolu’ya geçtikten sonra Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti karşı çıkmasına rağmen önemli çalışmalar yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinde İstanbul Hükümetinin karşı çıkması veya engellemesi söz konusu olmamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Sivas Kongresi’nde manda ve himaye fikri kesin olarak reddedilmiştir.
Sadece bu bilgiye bakılarak
I. Milletin gücüne güvenilmiştir.
II. İstanbul Hükümeti ile iş birliği yapılmıştır.
III. Tam bağımsızlık amaçlanmıştır.
IV. Rejim çalışmaları tamamlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Amasya Genelgesinde “Milletin haklı sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak bir kurulun varlığı gereklidir.” şeklinde bir maddenin yer almasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Misakımillide Kars, Ardahan ve Batum’un geleceği ile ilgili olarak gerekirse halk oylamasına gidilmesi yönünde karar alınmasında,
I. Wilson İlkelerinin getirmiş olduğu ulusların kendi geleceklerini belirleme hakkına saygı gösterme,
II. bölgedeki Türk nüfusunun fazla olması,
III. demokratik tutum sergileme
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresinin toplanma amaçlarından biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Misakımilli kararlanmn Son Osmanlı Mebusan Meclisinde kabul edilmesinde aşağıdaki gruplardan hangisi etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Döneminde,
I. azınlık hakları,
II. Boğazlar,
III. kapitülasyonlar
konularından hangileriyle ilgili kararlar ilk defa Son Osmanlı Mebusan Meclisinde alınmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

İtilaf Devletlerinin Mebusan Meclisinin açılması için yapılan seçimleri engellememelerinin nedenleri arasında,
I. İstanbul Hükümeti ve padişahın yetkilerini sınırlamak istememeleri,
II. meclisin kendi istekleri doğrultusunda kararlar alacağına inanmaları,
III. milli egemenliğin sağlanmasını istemeleri
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Mustafa Kemal Son Osmanlı Mebusan Meclisine aşağıdaki şehirlerin hangisinden mebus olarak seçilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Misakımillide "Siyasi, mali, adii ve her türlü gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kaldırılmalıdır." hükmüyle aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)