KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Kurtulus Savasi Hazirlik Donemi Test2


Soru 1

Misakımilli kararlarının alınması üzerine İtilaf Devletlerinin Mebusan Meclisini dağıtmaları,
I. emperyalist politikalar gereği Türk topraklarını bölmeye çalıştıkları,
II. saltanat ve hilafet makamını güçlendirdikleri,
III. İstanbul Hükümetini korumaya çalıştıkları
durumlarından hangilerine kanıt oluşturur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul yönetiminin Anadolu hareketinin gücünü önemsediğine,
I. Bilecik Görüşmesi’nin yapılması,
II. Amasya Protokollerinin yapılması,
III. Ali Rıza Paşa’nın, Damat Ferit’in yerine İstanbul’da yeni hükümeti kurması
durumlarından hangileri kanıt oluşturur niteliktedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Mustafa Kemal Milli Mücadele Döneminde IX. Ordu Müfettişi olarak,
I. Havza Tamiminin yayımlanması,
II. Temsilciler Kurulunun görev ve yetkilerinin ulusal düzeye çıkarılması,
III. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kurulması
çalışmalarının hangilerini gerçekleştirmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Misakımilli kararları alınırken aşağıdakilerden hangisinin belirleyici olduğu söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Havza Genelgesi kararlarının aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Döneminde Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra Temsilciler Kurulunun oluşturulması,
I. anayasa hazırlık sürecini başlatma,
II. milletin hür iradesini yönetimde hâkim kılma,
III. kongrelerde alınan kararlara işlerlik kazandırma
durumlarından hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Erzurum Kongresinde alınan,
I. Vatanın bütünlüğü için millî kuvvetleri etkili, milli iradeyi hâkim kılmak esastır.
II. Azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez.
III. Manda ve himaye kabul edilemez.
kararlarından hangileri İtilaf Devletlerinin faaliyetlerine tepki olduğu kadar, saltanat rejimine de bir başkaldırı niteliğindedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Milli Mücadele Döneminde Batı Cephesinin kurulduğu Balıkesir ve Alaşehir kongrelerine aşağıdakilerden hangisi başkanlık yapmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Temsil Heyetinin görev ve yetkileri aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ardından sona ermiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinin Mondros Ateşkes Antlaşmasindan sonra İstanbul Hükümetinde başbakanlık (sadrazamlık) görevinde bulunduğu söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Mustafa Kemal, aşağıdakilerin hangisinden sonra ilk kez Türk halkını millî mücadele etrafında birleştirmek için çalışmalara başlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Millî Mücadele Döneminde,
I. millet egemenliğinin ilke edinilmesi,
II. Kuvayımilliye birliklerinin desteklenmesi,
III. Padişah ve Halife’nin gelecekteki durumunun
TBMM’nin yetkisine bırakılması gelişmelerinden hangileri saltanatın kaldırılacağının göstergeleridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul’un Anlaşma Devletleri tarafından resmen işgal edilmesine sebep olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

I. Yerel olarak toplanmıştır.
II. İstanbul Hükümetine alternatif bir oluşum olan Temsil Heyeti kurulmuştur.
III. Millî cemiyetler ilk defa kurulmuştur.
Yukarıdakilerden hangileri Erzurum Kongresi’nin özelliklerindendir?

A)
B)
C)
D)
E)