KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Kurtulus Savasi Hazirlik Donemi Test3


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçmeden önce İstanbul’da yaptığı çalışmalardan biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Milli Mücadele Dönemi’nde Anadolu’da düzenlenen kongrelerin ortak özellikleri arasında,
I. işgallere karşı direnme,
II. düzenli ordu kurma,
III. dış destek sağlama
durumlarından hangileri bulunmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi IX. Ordu Müfettişliği göreviyle Samsun’a gönderilen Mustafa Kemal’in yetkili olduğu illerden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi’nde her türlü etki ve denetimden uzak milli bir heyetin oluşturulması, aşağıdakilerden hangisinde ilk defa dile getirilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Sivas Kongresinin ardından Temsil Heyetinin İstanbul ile Anadolu arasındaki iletişimi kesmesinin,
I. TBMM’nin açılması,
II. Amasya Görüşmelerinin yapılması,
III. Ali Rıza Paşa Hükümetinin kurulması
gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Milli Mücadele Hazırlık Döneminde siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen kapitülasyonların kaldırılması karan aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinin Amasya Genelgesinde onayının veya imzasının olduğu söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

I. Erzurum Kongresi Kararları
II. Amasya Mülakatı Kararları
III. Amasya Genelgesi Kararları
Yukandakilerin hangilerinde azınlıklara siyasi egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak imtiyazlar verilmemesini öngören bir hüküm yer almıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Amasya Tamimi’nde “Vatanın herhangi bir yerinde başlayacak düşman işgali tüm memleketi ilgilendirdiğinden yurdun hep birlikte savunulması” gerektiği belirtilmiştir.
Amasya Tamimi’nde yer alan bu kararla aşağıdakilerden hangisinin öngörüldüğü söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi’nde millî egemenlik yolunda atılan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Milli Mücadele Döneminde gerçekleştirilen,
I. Erzurum,
II. Sivas,
III. Alaşehir
kongrelerinin hangilerinde manda ve himaye konusu tartışılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalandığı gün işgal edilmeyen Türk topraklarının millî sınır olarak kabul edilmesi kararı ilk kez aşağıdakilerin hangisinde belirlenmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

İstanbul’da son kez açılan Osmanlı Mebusan Meclisinde Mustafa Kemal’in kurulmasını istediği Müdafaa-i Hukuk Grubunun yerine aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Aşağıdaki kongrelerden hangisinin toplanacağı Amasya Genelgesinde belirtilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)