KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Kurtulus Savasi Hazirlik Donemi Test4


Soru 1

Sivas Kongresi kararları doğrultusunda yapılan uygulamalar arasında,
I. Ali Fuat Cebesoy’un Batı Cephesi Komutanı olarak atanması,
II. yerel cemiyetler kurulması,
III. Mebusan Meclisinin açılması
çalışmalarından hangilerinin olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Yerel olarak toplanan Erzurum Kongresinde alınan,
I. Mebusan Meclisi açılmalıdır.
II. Millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
III. İstanbul Hükümeti görevini yapamazsa geçici bir hükümet kurulmalıdır.
kararlarından hangilerinin tüm yurdu ilgilendirdiği savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Kurtuluş Savaşı hazırlık aşamasında aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletlerinin Mebusan Meclisinin toplanmasıyla Anadolu hareketinin ortadan kalkacağı yönündeki düşüncelerinin boşa çıktığının bir kanıtıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Erzurum Kongresinin,
I. vatanın ulusal sınırlar içinde bir bütün olduğu,
II. Heyet-i Temsiliyenin kurulması,
III. Kuvayımilliyenin desteklenmesi,
kararlarından hangileri Misakımillide de yer almıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Millî Mücadele Döneminde Mustafa Kemalin önderliğinde gerçekleşen,
I. Amasya Genelgesinin yayımlanması,
II. Erzurum Kongresinin toplanması,
III. TBMM’nin açılması için seçimler yapılması
çalışmalarından hangileri İstanbul yönetimi tarafından açıkça yok sayılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Amasya Görüşmelerinde Osmanlı Devletiyle İtilaf Devletleri arasındaki barış görüşmelerine Temsil Heyetinin de katılması kararı alınmıştır.
Bu karar, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Erzurum Kongresinde Temsil Heyetinin, Doğu Anadolu’nun düşman hâkimiyetine bırakıldığı takdirde sevk ve yönetimi üstlenmesi kararı alınmıştır.
Bu karara göre Temsil Heyetinin,
I. geçici yönetim,
II. cemiyet,
III. siyasi parti
kuruluşlarından hangilerine benzer bir yapıda olduğu söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Erzurum Kongresinde, “Osmanlı Devleti’nin iç ve dış bağımsızlığı, vatanımızın bütünlüğü saklı kalmak koşuluyla 30 Ekim 1918 tarihinde açıklanmış sınırlar içerisinde milliyet esaslarına saygılı ve memleketimize karşı istila emeli beslemeyen herhangi bir devletin teknik ve ekonomik yardımını memnuniyetle karşılarız.” kararı alınmıştır.
Bu kararla aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından ilan edilen Misakımillî’de yer alan,
I. azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilmemesi,
II. Batı Trakya’da halk oylaması yapılması,
III. Osmanlı dış borçlarının uygun koşullarda ödeneceği
kararlarından hangileri, Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarında da yer almıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdaki özelliklerden hangisinin Sivas Kongresi’ne ait olduğu söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Aşağıdaki yayın organlarından hangileri Millî Mücadele karşıtı faaliyetlerde bulunmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Alaşehir Kongresi,
I. manda fikrine sıcak bakılması,
II. bölgesel direnişin sağlanması,
III. düşmana karşı savunma cephesi kurulması ve desteklenmesi
kararlardan hangileriyle Sivas Kongresi’nden ayrılır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Millî Mücadele Dönemi’nde Ali Galip ve Muhittin Paşa olayları aşağıdakilerden hangisini önlemek amacıyla İstanbul Hükümeti tarafından düzenlenmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

İstanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşayla Temsilciler Kurulu arasında yapılan görüşmelerin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)