KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Kurtulus Savasinda Cepheler Test4


Soru 1

Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvayımilllye birliklerinin,
I. Fransız,
II. Ermeni,
III. Yunan
güçlerinden hangileriyle mücadele ettikleri soylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’nun dört bir yanında işgaller başlamasına rağmen düşmana karşı ilk direniş Güney Cephesi’nde Fransızlara karşı olmuştur.
İlk direnişin Güney Cephesi’nde başlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Millî Mücadele Döneminde TBMM imzaladığı,
I. Moskova,
II. Gümrü,
III. Ankara
antlaşmalarından hangilerini sıcak savaş yaşadığı bir devletle yapmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

TBMMnin Sevr Antlaşmasinın barış teklifi olarak kendilerine sunulacağını bilmesine rağmen Londra Konferansina katılmasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Lozan Antlaşmasinda alınan,
I. Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacaktır.
II. Türkiye Osmanlı borçlarından payına düşen kısmı ödeyecektir.
III. Boğazlar Türkiye’ye ait olacak ancak uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir.
kararlarından hangilerinin Türkiye’nin egemenlik haklarına aykırı olduğu söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Mudanya Mütarekesinin aşağıda verilen hükümlerinden hangisi Osmanlı Devletinin hukuken yok sayıldığının en açık kanıtıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Türkiye’nin,
I. Bulgaristan,
II. Yunanistan,
III. Irak
sınırlarından hangileri Lozan Antlaşmasınla çizilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşının sonuçlarından biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

“Vatan bir bütündür parçalanamaz.” ilkesine aşağıdaki antlaşmaların hangisinde ulaşılmaya çalışıldığı söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

I. Musul’un Irak’a bırakılması
II. Hatay’ın Türk topraklarına katılması
III. Yabancı okulların Türk kanunlarına tabi olması
Yukarıdakilerden hangileri Lozan Antlaşması’nın kararları arasındadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Türkiye Osmanlı Devletinden kalan dış borçları aşağıdaki tarihlerin hangisine kadar ödemiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

İnönü Savaşlarının kazanılmasının,
I. Anlaşma Devletleri arasında fikir ayrılıklarının olması,
II. Yeni Türk Devleti’nin dış politikada itibarının artması,
III. Mustafa Kemal’e mareşal rütbesinin verilmesi
durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasına neden olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

TBMM ile Fransa arasında Ankara Antlaşmasının imzalanmasında,
I. Sakarya’da Yunan ilerleyişinin tam olarak durdurulması,
II. Fransa’nın İngiltere ile fikir ayrılıklarına düşmesi,
III. TBMM’ye karşı iç isyanların artması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Lozan Antlaşmasından sonra aşağıdakilerden hangisi için yeni bir düzenleme gereği ortaya çıkmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)