KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Kurtulus Savasinda Cepheler Test5


Soru 1

Moskova Antlaşmasında yer alan “ İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası hiçbir antlaşmayı, diğeri de tanımayacaktır.” maddesiyle aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin kastedildiği savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Mustafa Kemal, “ Hattı müdafaa yoktur; sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunmaz.” emriyle aşağıdaki savaşlardan hangisinin kaderini belirlemiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

- Mondros Ateşkes Anlaşmasının geçersiz kılınması,
- Doğu Trakya topraklarının savaşsız alınması,
- Kurtuluş Savaşının askeri bölümünün sona ermesi
gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin kazanımları arasındadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Kurtuluş Savaşında,
- Birinci İnönü Zaferinden sonra Anlaşma Devletlerinin Londrada konferans düzenlemesi ve TBMMyi davet etmesi
- Sakarya Zaferinden sonra Fransanın TBMMyle Ankara Antlaşmasını yapması
gelişmeleriyle aşağıdakilerden hangisine ulaşıldığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 11 Mayıs 1920 tarihinde Bekir Sami Beyin başkanlığında bir heyeti, Moskovaya Sovyetler Birliğiyle bağlantı kurmak ve dostluk antlaşması ortamı hazırlamak amacıyla göndermiştir
TBMMnin, Sovyetler Birliğiyle antlaşma yapma gereği duymasındaki amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Lozan Antlaşmasıyla,
I. Boğazlar Komisyonunun kurulması,
II. İstanbuldaki Rumlarla Batı Trakyadaki Türklerin mübadele dışında bırakılması,
III. Yunanistanın savaş tazminatı karşılığı Karaağaçı, Türkiyeye vermesi
konularından hangileri Türk-Yunan İlişkilerinde uygulamalardan kaynaklanan sorunlara neden olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Kurtuluş Savaşında,
• Sovyet Rusyanın, Anlaşma Devletlerinin Anadoludan yapabilecekleri saldırıya engel olmak için TBMM Hükümetini tanıması ve desteklemesi,
• Fransa ile Almanya arasında sorun olan Ren Bölgesi konusunda, Almanyaya yakınlık gösteren Ingiltere üzerinde etki yaratmak amacıyla, Fransanın TBMM Hükümetiyle ateşkes imzalaması
gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Kurtuluş Savaşında ordunun Sakaryanın doğusuna çekilmesine aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Anayasaya göre,
I. milletvekili seçimlerinin iki yılda bir yapılması,
II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ülke yönetimini üstlenmesi,
III. kanun yapma ve kanunları yürütme gücünün Mecliste toplanması
durumlarından hangilerinin, padişah ve halifeyi siyasi ve hukuki yetkilerinden mahrum bıraktığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

I. Doğu sınırı
II. Boğazlar
III. Kapitülasyonlar
Sovyet Rusya yukarıdaki konulardan hangilerinin görüşmeleriyle ilgili olarak Lozan Konferansına katılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)