KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Osmanli Kultur ve Medeniyeti Test2


Soru 1

Osmanfı Devletinde taşra yönetiminin ;
I. ayrıcalıklı eyaletlerin yöneticilerinin yerel eşraf içinden atanması,
II. bağlı beyliklerin iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanh Devleti’ne bağlı olması,
III. merkeze bağlı eyaletlerin sancak ve kaza gibi idari birimlere ayrılması,
IV. saliyaneli eyaletlerde tımar sisteminin uygulanmaması özelliklerinden hangilerinin, Osmanlı Devletinin merkezî devlet anlayışına ters düştüğü savunuabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Osmanlı Devletinde toprağını boş bırakan köylüden çiftbozan vergisinin alınmasıyla,
I. kırsaldan büyük kentlere olan ülke içi göçü denetim altına alma,
II. üretim-tüketim dengesini sağlama,
III. tarımsal üretimde sürekliliği sağlama
amaçlarından hangilerine ulaşılmaya çalışıldığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Osmanlı padişahları halîfe unvanını hangi padişah döneminden itibaren kullanmaya başlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

I. Teokrasi
II. Mutlakiyet
III. Meşrutiyet
IV. Cumhuriyet
Yukarıdaki yönetim biçimlerinden hangileri Osmanlı Devletinde uygulanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devletinin merkezî hazine giderleri arasında olduğu savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Osmanlı Devletinde,
I. ülke padişah ve çocuklarının malıdır anlayışının getirilmesi,
II. kimin tahta geçeceğinin önceden belirtilmemiş olması,
III. hanedan ailesinden en büyük ve en olgun olanın tahta geçmesi kuralının getirilmesi
durumlarından hangilerinin taht kavgalarına neden olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin sancağa çıkması,
I. Kuruluş,
II. Yükselme,

III. Gerileme
Dönemlerinin hangilerinde uygulanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’ndaki temel idare birimlerinden biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Osmanlı Devleti’nde müderrislik ve kadılık yapmış, 1526-1585 yılları arasında yaşamış, III. Murat Döneminde İstanbul’da bir rasathane kurarak gözlemlerde bulunmuş ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki görevlilerden hangisinin İstanbul’un yönetiminde etkili olduğu söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyıla kadar ticari faaliyetlerin artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde saliyanesiz eyaletler içerisinde yer almaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Osmanlı Devletinde,
I. ocaklık,
II. yurtluk,
III. paşmaklık
arazi çeşitlerinden hangilerinin geliriyle savunma harcamalarının finansmanı sağlanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)