KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Osmanli Kultur ve Medeniyeti Test3


Soru 1

Osmanlı Devleti’nde resmî tarih yazarlarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Osmanlı Devleti’nde, timar sistemiyle işletilmesi köylülere bırakılan toprağın,
I. çift, yarım çift gibi büyül^lüğüne göre tanımlanması,
II. üretim vergisinin, ürünün belli bir oranı olarak hesaplanması,
III. mülkiyetinin devlete ait olması
durumlarından hangilerinin, büyük toprak sahiplerinin ortaya çıkmasını ve Avrupa’dakine benzer feodal sistem in görülm esini engellediği savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Osmanlı Devletinde yaşayan Müslüman olmayan toplulukların, din ya da mezhep esasına göre örgütlenip yönetilmesi biçimine millet sistemi denir.
Millet sisteminin,
I. toplumu oluşturan grupların benliklerini koruması,
II. toplumda din veya mezhep değiştirmenin yasaklanması,
III. Osmanlı toplumunun kaynaşması
durumlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Orhan Bey zamanında,
I. ilk Osmanlı medresesinin açılması,
II. Rumeliye geçilmesi,
III. yaya ve atlı düzenli bir ordunun kurulması
gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devletinin bu dönemde teşkilatlanmaya başladığının bir göstergesi olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

XVII. yüzyılın başlarında Osmanlı Devletinin 32 eyaleti varken bu yüzyılın ortalarında 25i timar sistemine dahil, 9u sâlyâneli olmak üzere toplam eyalet sayısı 34ü bulmuştur.
Bu durumla ilgili olarak,
I. İlk kez toprak kaybedilmiştir.
II. Beylerbeyi sayısı artmıştır
III. timar sistemi bozulmuştur
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda timarlı sipahilerin özelliklerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

I. Kaza - Subaşı
II. Eyalet - Beylerbeyi
III. Sancak - Yiğitbaşı
Yukarıdakilerden hangilerinde Osmanlı Klasik Dönem taşra birimleri, yöneticileriyle birlikte doğru olarak verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Osmanlı Devletinde Divana yansıyan davalara bakan, kadı ve müderrislerin atama, tayin ve görevden alınmalarından sorumlu Divan üyesi kimdir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

İstanbuldaki ilk medrese aşağıdaki padişahlardan hangisi tarafından yaptırılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

I. Vakıf Sistemi
II. Medreseler
III. Kapıkulu Sistemi
Yukarıdakilerden hangileri, kuruldukları dönemde önemli hizmetler görmekle birlikte zamanla eski etkilerini yitirmişlerdir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Osmanlı Devletinde yabancı okulların,
I. zararlı cemiyetlerin kurulması,
II. Batı eğitim sisteminin tanınması,
III. sıbyan mekteplerinin kurulması
durumlarından hangilerinde etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

I. Has
II. Vakıf
III. Zeamet
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devletinde dirlik türlerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)