KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Osmanli Kultur ve Medeniyeti Test5


Soru 1

Osmanlı Devleti dirlik sistemiyle,
I. sipahinin geçimini karşılama,
II. büyük bir askerî güce sahip olma,
III. kapı kulu askerlerinin maaşını verme
durumlarından hangilerini sağlayarak hazinenin yükünü azaltmaya çalışmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Osmanlı Devleti’nde, devletin tebaası olan kişilerin sosyal ve ekonomik hayat düzeyinin yükseltilmesi ve insanların sağlık, eğitim, kültür gereksinimlerinin karşılanmasında aşağıdakilerin. hangisinden yararlanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Osmanlı Devleti’nde şeyhülislamı atama ve onu görevden alma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Osmanlı Devletinde ruhsal bozuklukların tedavi edilmesi amacıyla II. Bayezit Külliyesinde bulunan şifahane aşağıdaki kentlerin hangisindedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

XIX. yüzyılda Osmanlı Devletinde, geleneksel eğitim veren medreseler, çağdaş eğitim veren devlet okulları, yabancı ve misyoner okulları bulunuyordu.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini gösterdiği savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Osmanlı padişahları, halife unvanını hangi padişah döneminde almıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

I. Çini
II. Hat
III. Minyatür

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı mimarisinde görülmektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Padişah adına yazılan tüm belgelere padişahın tuğrasını çekmekle görevli Divanıhümayun üyesi kimdir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı medreselerinde verilen derslerden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

I. Samanoğullan
II. Karamanoğulları
III. Büyük Selçuklular
Yukarıdaki devletlerden hangilerinin resmî dili Türkçeydi?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

I. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılması ve zamanla yeni yapıların eklenmesi
II. Devletin başkentinde inşa edilmiş olması
III. Divanıhümayun üyelerinin aileleriyle birlikte oturduğu yer olması
Yukandakilerden hangileri, Topkapı Sarayının özellikleri arasında yer alır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Osmanlı Devletinin egemen olduğu topraklar üzerinde dili, dini, gelenekleri birbirinden farklı uluslar yaşamış ve bunların ulusal niteliklerini değiştiren bir politika izlenmemiştir.
Böyle bir tutumun,
I. Osmanlı Devlelini yıkmak isteyen devletlerin Osmanlının iç işlerine karışması,
II. Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıkların bağımsızlık kazanması,
III. Osmanlı Devletinin teokratik yapısının korunması
durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)