KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Osmanli Yenilesmesi Test1


Soru 1

Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyılda gerileme dönemine girmiş, bu gerileme başlangıçtaki duraklamadan sonra yıllar geçtikçe imzlanmıştır.
Bu hızlanmayla birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nda,

I. sınırlar,
II. nüfus,
III. teokratik yapı
konulanndan hangilerinde değişme olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Rusya, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanında cinsiyet ve din farkı gözetilmeksizin, kanunlar önünde eşit bir Osmanlı tebaası meydana getirmesi için konmuş olan ilkeleri yeterli bulmamış; cemaatlerin, mevcut imtiyazları göz önünde tutularak milliyet esaslarına göre teşkilatlandırılmasını istemiştir
Rusyanın bu tutumuyla, Osmanlı Devletinin,
I. toprak bütünlüğünü korumak,
II. rejimini değiştirmeye çalışmak,
III. bünyesindeki etnik unsurlardan yararianmak
amaçlarından hangilerini gözettiği savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Sanayi Inkılabı, Osmanlı Devletinde esnaf teşkilatını etkilemiş ve esnafın üretimdeki önemi azalmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumla ilgili gelişmelerden biri olduğu savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Meşrutiyet Döneminin özelliklerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Osmanlı Devletinde,
I. Avrupa mallarının ülkeye girmesi,
II. ticaret yollannm değişmesi,
III. esnaf teşkilatının bozulması
durumlarından hangilerinin ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

XIX. yüzyılda Osmanlı Devletinde dağılmayı önlemek amacıyla birtakım düşünce akımları ortaya çıkmıştır.
Bu düşünce akımlarından Osmanlıcılık düşüncesinin önemini kaybetmesinde,
I. Avrupada ulus devletlerin ortaya çıkması,
II. Meşrutiyetin ilanına rağmen azınlıkların ayrılıkçı hareketlerini sürdürmesi,
III. Yeniçeri Ocağının kaldırılması
durumlanndan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Osmanlı Devletinde gerekli görüldüğünde herhangi bir yöneticinin mal varlığına el konulabilmesı (müsadere) usulü Tanzimat Fermanıyla kaldırılmıştır.
Bu usulün kaldırılmasıyla yöneticinin,
I. Devlete olan güveni artmıştır.
II. Özel mülkiyet hakkına güvence getirilmiştir.
III. Yöneticilik yetkileri artırılmıştır,
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Osmanlı Devletinde,
I. Tanzimatın ilanı,
II. Meşrutiyetin ilanı,
III. Islahat Fermanının ilanı
gelişmelerinin hangilerinde Avrupada görülen 1848 ihtilallerinin etkisi olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Tanzimattan sonra birçok alanda yeni kurumlar kurulmuş, eskilerine dokunulmamış ncak bunlar işlevsiz hâle getirilmiştir.
Bu tutumun,
I. medrese mezunlarının iş olanaklarının daralması,
II. modern eğitimin yaygınlaşması,
III. modern yargılama usullerinin uygulandığı
mahkemelerin sayıca artması durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Osmanlı Devletinde,
I. yabancılara taşınmaz mal edinme hakkı verilmesi,
II. kabine sisteminin kurulması,
III. Kıyafet Kanununun yapılması
durumlarından hangileri II. Mahmut Dönemi gelişmeleri arasındadır?

A)
B)
C)
D)
E)