KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Osmanli Yenilesmesi Test2


Soru 1

I. İthalat vergisinin düşürülmesi
II. Yerli tüccarlann iç gümrük vergisi öderken yabancı tüccarların bu vergiden muaf tutulması
III. Düyun-ı Umumiye idaresinin kurulması
Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devletinde yerli üretimin giderek düşmesinde etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

I. Tüm tebaanın can, mal ve ırz güvenliğinin sağlanması
II. Rüşvet ve kayırmanın önlenmesi
III. Devlet görevlerine Müslüman olmayanlarında alınması
Yukarıdakilerden hangileri hem Tanzimat hem de Islahat Fermanında yer alan hükümlerdir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

I. Tanzimat Fermanı
II. 1876 Anayasası
III. Islahat Fermanı
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı İmparatorluğunu çağdaşlaştırma amacıyla hazırlanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

I. Resmî yazı ve yazışmalarda müslüman olmayanlar için aşağılayıcı sözler kullanılmaması
II. İşkence, dayak ve angaryanın kaldırılması
III. Müsadere Usulünün kaldırılması
Yukarıdakilerden hangileri, Islahat Fermanında yer alan hükümler arasındadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

XIX. yüzyılda Osmanlı Devletinde,
I. Avrupa mallarının iç pazarda pazarlanması,
II. ham madde ticaretinin yoğunluk kazanması,
III. yabancı tüccann İç gümrük ödeme yükümlülüğünden kurtulması
durumlarından hangilerinin, yabancı yatırımların ülkeye girmesinde etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

ilk Osmanlı gazetesi olan Takvim-i Vekayı, aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde yayımlanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde yapılmak istenen yenilik hareketlerini engellemiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

I. Alman Birliğinin kurulması
II. Islahat Fermanının ilanı
III. Fransız İhtilali
Osmanlı Devletinde Tanzimat Fermanının ilan edilmesinde yukandakilerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

1876 Anayasasında Osmanlı padişahlarının halifelikten ötürü İslam Dininin koruyucusu olduğuna ilişkin bir hükme yer verilmiştir.
Böyle bir hükme Anayasada yer verilmesiyle ulaşılmak istenen amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda ulusal devletlerin ortaya çıkmasıyla azınlık sorunları gündeme gelmiştir.
Azınlık sorunlarının gündeme gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Fransızcanın zorunlu ders olarak askerî okullarda okutulması aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde başlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Avrupada sanayi devrimi sonunda görülen ekonomik gelişmeler Osmanlı Devletini olumsuz etkilemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçlarından biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)