KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Turk Inkilabi Test3


Soru 1

Türk Inkılabı aşağıdaki özelliklerinin hangisiyle Fransız Inkılabından ayrılır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Cumhuriyetin ilanı ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Türkiyede laik devlet düzenine geçişin ilk aşamasıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Aşağıdakiierden hangisi Türk Medeni Kanunu’nun getirdiği yeniliklerden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Cumhuriyet Dönemimde dil alanındaki çalışmaların ilk amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Türk Tarih Kurumunun çalışmalarının,
I. Orta Asya uygarlığının oluşumunda Türklerin etkili olduğunu gösterme,
II. Anadolu’daki en eski milletin Türkler olduğunu ispatlama,
III. Türklerin dünya tarihinde belirleyici olduklarını kanıtlama
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Halifeliğin kaldırılmasında,
I. Türkiye Cumhuriyeti’nin İslam ülkelerini birleştirme düşüncesinden vazgeçmesi,
II. eski rejim yanlılarının halifenin etrafında toplanması,
III. halifeliğin laik devlet düzeni ile çelişmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

1921 Anayasasında,
I. yargı yetkisi,
II. yerel yönetimlerin çalışma esasları,
III. egemenliğin kime ait olduğu
konularından hangileri ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Yeni Türk Devletinde ekonomik alanda devletçilik ilkesinin uygulanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Yeni Türk Devletinde gerçekleştirilen,
I. ibadet merkezleri dışında dinsel kıyafetle dolaşılmaması,
II. herkesin soyadı alması,
III. kadınların uygar kıyafetle dolaşması
inkılaplarının hangilerinin yasal bir zorunluluk olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

1934 yılında 1924 Anayasasında değişiklik yapan ve TBMM’de kabul edilen yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Misak-ı İktisadi kararları aşağıdakilerin hangisiyle kabul edilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin doğal bir sonucudur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Yeni Türk Devletinde eğitim ve öğretime aşağıdaki niteliklerden hangileri kazandınlmaya çalışılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)