KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Turk Inkilabi Test4


Soru 1

Bağımsız ve millî ekonomi kararlarının alındığı Birinci İzmir İktisat Kongresine aşağıdakilerden hangisi başkanlık yapmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

1928’de anayasadaki “ Devletin resmî dini İslam’dır.” maddesinin çıkartılmasıyla,
I. din alanında birliğin sağlanması,
II. hukuk alanında ikiliklerin başlaması,
III. toplumdaki dinî çatışmaların önlenmesi
durumlarından hangilerinin ortaya çıkması beklenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

I. Soyadı Kanununun çıkarılması
II. Şapka Kanununun çıkarılması
III. Miladi takvimin uygulanmaya başlanması
Yukarıdaki inkılapların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Medeni Kanun ile kadın-erkek eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır.
Bu durum aşağıdaki alanların hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisinde ulusallaşma amacı olduğu savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Yeni Türk Devletimin ilk yüksekokulu aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Osmanlı Devletinde soyadı zorunluluğunun olmaması,
I. tarımsal faaliyetler,
II. eğitim -öğretim işleri,
III. tapu kayıtları
alanlarının hangilerinde sorunların çıkmasına neden olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun ile,
I. okullardaki öğretmen sayısının artırılması,
II. ilk ve ortaöğretimin esaslarının çağın gereklerine göre düzenlenmesi,
III. Yeni Türk harflerinin halka öğretilmesi
amaçlarından hangilerine ulaşılmaya çalışılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Uluslararası ölçü, saat ve takvimin kabul edilmesinde,
I. ikiliklere son verme,
II. ekonomi alanındaki karışıklıkları engelleme,
III. Avrupa devletleri ile olan ilişkileri geliştirme
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

3 Mart 1924’te çıkarılan Tevhid-î Tedrisat Kanunu ile aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi kapatılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi toplumsal alanda yapılan inkılaplardan değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aile ve miras hukuku, Türkiye Cumhuriyetinde aşağıdaki kanunlardan hangisi ile günün şartlarına göre modern bir düzeye getirilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

1921, 1924, 1981 ve 1982 anayasalarının ortak hükümleri arasında,
I. laiklik ilkesinin korunması,
II. egemenliğin ve yetkilerin kaynağının millet olması,
III. tek dereceli seçim sisteminin uygulanması
maddelerinden hangilerinin olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Mustafa Kemal Paşa’ya "Atatürk" soyadını aşağıdaki kurumlardan hangisi vermiştir ?

A)
B)
C)
D)
E)