KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Turk Inkilabi Test5


Soru 1

I. Menemen olayı
II. Atatürk e suikast girişimi
III. İslam Teali Cemiyetinin kurulması
IV. Anzavur Ayaklanması
Ulus egemenliğine dayalı rejime karşı bir tepki niteliğinde olan yukarıdaki gelişmelerden hangileri, cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

1929 - 1930 yılları arasında dünyada ekonomik bunalım baş göstermiş, bu durum Türk
Devletinin ekonomisine yeni bir yön vermesini gerektirmiştir
Bu gereksinim,
I. devletçilik ilkesinin uygulanması,
II. ilk beş yıllık sanayi planının hazırlanması,
III. Teşvik-i Sanayi Kanununun çıkarılması
gelişmelerinden hangilerini sağlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Yeni Türk Devletinde aşağıdakilerden hangisiyle yaşanan sorunun, egemenlik anlayışından kaynaklandığı savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Atatürk: "Şimdiye kadar izlenen eğitim ve öğretim yöntemlerinin ulusumuzun geri kalmasında en önemli etken olduğu kanısındayım. Onun için bir ulusal eğitim programından söz ederken eski dönemin boş inaçlarından ve doğuştan getirdiğimiz niteliklerimizle hiçbir ilişkisi olmayan yabancı düşüncelerden, Doğudan ve Batıdan gelebilen tüm etkilerden uzak, ulusal kimliğimiz ve tarihimizle uyuşan bir kültürü kastediyorum.” demiştir.
Atatürk ün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yaptığı
savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

- Kapitülasyonların kaldırılması
- Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
Yukarıdaki gelişmelerde aşağıdaki ilkelerden hangisinin temel alındığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

I. Köylüden ağır vergilerin kaldınlması
II. Köylünün üretim becerilerinin artıniması
III. Köylünün bilgi ve görüşünü artıracak önlemlerin alınması
IV. Toprağı olmayan köylülere toprak verilmesi
Köycülük siyasetinin yukarıdaki esaslarından hangilerinin, köylerde açılan köy enstitülerinin amaçları arasında olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Türkiyede demokrasinin yerleşmesi amacıyla,
I. Atatürk ilkelerinin Anayasaya girmesi,
II. Demokrat Partinin kurulması,
III. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması
gelişmelerinden hangileri Atatürk döneminde sağlanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinin Cumhuriyet Döneminde yapılan inkılapları korumak ve onların sürekliliğini sağlamak amacında olduğu savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Atatürk 1924 yılında Çaltepe konuşmasında: “Muharebe veya meydan muharebesi demek, yalnız iki ordunun değil, iki milletin bütün varlıklarıyla, bütün maddi ve manevi güçleriyle karşı karşıya gelmesi ve birbiriyle vuruşması demektir." demiştir.
Atatürkün bu ifadesiyle,

I. savaş tehlikesinin her an her millet için var olduğu,
II. ordunun teknik donanımının yeterli olduğu,
III. ulusal gücün yalnız silahlı güç olmadığı
durum larından hangilerini vurguladığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Türkiye Cumhuriyetinde Türk kadını erkekle eşit olarak,
I. mirastan aynı oranda pay alma ve tanık olma,
II. milletvekili seçme ve seçilme,
III. belediye seçimlerine katılma haklarını kazanmıştır.
Bu kazanımların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

I. Seçmen yaşının 18den 22ye çıkarılması
II. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
III. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde yapılan değişiklikler arasındadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Atatürk, "Ülkeler çeşitlidir, fakat uygarlık birdir ve bir milletin kalkınması için de bu tek uygarlığa katılması gerekir. Osmanlı Devletinin düşüşü Batıya karşı elde ettiği başarılardan çok, mağrur olarak kendisini Avrupa milletlerine bağlayan ilişkileri kestiği gün başlamıştır." demiştir.
Atatürkün bu anlatımıyla aşağıdakilerden hangisine vurgu yaptığı söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)