KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Turk Islam Devletleri Test1


Soru 1

Tolunoğulları ve Akşitler, Mısır’ın bayındır hale gelmesinde etkili olmuşlardır. Ayrıca farklı dini inançlara saygı göstermişlerdir.
Buna göre ;
I. Teokratik devlet
II. Dini hoşgörü
III. Merkezi otorite
gibi unsurlardan hangilerine sahip oldukları söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

I. Selçuklularla Dandanakan Savaşı’nı yapmaları
II. Abbasi halifesini Büveyhoğulları’na karşı korumaları
III. Baharat yolunu ele geçirmeleri
gelişmelerinden hangileri Gaznelilerin İslâm dünyasının koruyucusu haline geldiğinin kanıtıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

I. Dandanakan Savaşı’nın kaybedilmesi
II. Sınırların Türk nüfusunun az olduğu yerlerde genişlemesi
III. Hindistan’a 17 sefer düzenlenmesi
gelişmelerinden hangilerinin, Gazneli Devleti’nin yıkılmasında etkili olduğu söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

I. Semerkant Medresesi’nde burslu öğrencilik uygulamasının başlaması
II. Ribat denilen ilk Türk kervansaraylarının yapılması
III. Bimarhane denilen hastanelerin yapılması
gelişmelerinden hangilerinin Karahanlı Devleti dönemine ait kültürel gelişmelerden olduğu söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıda Türk-İslam devletleri ve özellikleri ile ilgili
verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
Devlet  
                 Özelliği

I. Tolunoğulları       Mısır’da kurulan ilk Türk Devletidir.
II. Eyyubiler           Kudüs’ü Haçlılardan alan Türk Devletidir.
III. Akşitler            Halifeyi Büveyhoğulları’ndan korumuşlardır.
IV. Karahanlılar       Orta Asya’da kurulan ilk Türk-İslam Devletidir.
V. Gazneliler           Hindistan’da İslamiyetin yayılmasını sağlamışlardır.

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Tolunoğlu Ahmet Mısır’da ‘‘Maristan’’ adını verdiği hastane ve eczane yaptırdı. Hastaneye esir, asker, zengin veya fakir herkes alınır; hastalardan tedavi için herhangi bir ücret alınmazdı.
Bu duruma bakarak ;
I. Mısır’ın sosyal yönden kalkınmasına katkıda bulunulmuştur.
II. Sosyal devlet anlayışı vardır.
III. Toplum, sosyal sınıflara ayrılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Akşitlerle ilgili;
I. Mısır’da kurulan ikinci Türk Devletidir.
II. Mekke ve Medineyi kendisine bağlamıştır.
III. Fatimiler tarafından yıkılmışlardır.
verilen bilgilerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

I. Gazneliler
II. Fatımiler
III. Selçuklular
Yukarıdaki devletlerden hangilerinin hükümdarlarına Abbasi halifesi tarafından unvan verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Tolunoğlu Ahmet’in Mısır valisi iken yaptığı uygulamalardan hangisi bağımsızlığını ilan ettiğini gösterir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

I. Gaznelilerin yıkılış sürecine girmesi
II. Büyük Selçuklu Devleti’nin zayıflaması
III. Anadolu’nun kapısınınTürklere açılması
gelişmelerinden hangileri Dandanakan Savaşı’nın sonucunda meydana gelmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Gazneli Mahmut, 1000 yılından başlayarak 1027 yılları arasında Hindistan’a 17 sefer düzenlemiştir. Bu seferlerde elde ettiği ganimetlerle Hindistan’da cami, mescit, han, hamam gibi eserler yaparak İslamın Hindistan’a yayılmasını sağlamıştır.
Buna göre;
I. İslamiyet, farklı bir coğrafyada yayılma alanı bulmuştur.
II. Gazneli Mahmut, sosyo-kültürel faaliyetlere önem vermiştir.
III. Gazneliler, en güçlü dönemlerini yaşamışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)
B)
C)
D)
E)