KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Turk Islam Devletleri Test2


Soru 1

• Oğuzların Üçoklar kolunun Kınık boyuna mensupturlar.
• 1040-1157 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir.
• Resmi dili Farsça, saray dili Türkçe, öğretim dili Arapça’dır.
• Yöneticisi Türk, halkı çeşitli etnik gruplardan oluşmuştur.
Yukarıda özellikleri verilen Türk-İslam Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey, Büveyoğulları’nın işgalindeki Bağdat’ı kurtarmak için 1055 yılında Abbasi halifesinin daveti üzerine Bağdat’a girmiştir. Büveyhi hükümdarlığını yıkarak Abbasi halifeliğini yeniden güçlendiren Tuğrul Bey’e Abbasi halifesi ‘‘Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı’’ unvanını vermiştir.
Buna göre;
I. İslam dünyasının siyasi hâkimiyeti Türk hükümdarına geçmiştir.
II. Dini ve siyasi güç Tuğrul Bey’de toplanmıştır.
III. Selçuklular, siyasi ve askeri alanda güçlü bir devlettir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Büyük Selçuklu Devleti, Fars nüfusunun çoğunlukta olduğu İran topraklarında kurulduğu için zamanla devletin üst düzey makamlarına Farslılar gelmiştir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

I. Selçukluların Horasan bölgesinde güçlenmesinin Gaznelileri rahatsız etmesi
II. Tuğrul Bey’in Nişabur’da kendi adına hutbe okutması
III. Gaznelilerin Hindistan topraklarını ele geçirmeleri
Yukarıdakilerden hangileri Dandanakan Savaşı’nın nedenleri arasında yer alır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Anadolu toprakları için;
I. Katvan,
II. Pasinler,
III. Malazgirt
savaşlarından hangilerinin yapıldığı söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Dandanakan Savaşı’ndan sonra Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya doğru ilerleyişinin hızlanmasında göçebe Oğuzların yurt ve otlak bulma ihtiyacının etkisi büyük olmuştur.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Anadolu’ya yerleşmek amacıyla ilk Türk akınları aşağıdaki Türk-İslam devletlerinden hangisi döneminde başlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı’nın sonuçları arasında gösterilemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan, Malazgirt Savaşı’ndan sonra komutanlarına Anadolu için ‘‘Toprak fethedenin malıdır.’’ diyerek fethettikleri yerlerin kendilerine verileceğini ifade etmiştir.
Sultan Alparslan’ın bu uygulamasının amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Dandanakan Savaşı’ndan sonra toplanan kurultayda Tuğrul Bey sultan ilan edilmiştir. Bu kurultayda Ceyhun ve Gazne arasındaki bölge Çağrı Bey’e, Nişabur’dan itibaren bütün batı bölgeleri Tuğrul Bey’e verilmiştir. Çağrı Bey”in oğlu Yakuti ile İbrahim Yınal, batı cephesinde görev almışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

I. Serahs Savaşı
II. Pasinler Savaşı
III. Malazgirt Savaşı
IV. Katvan Savaşı
Yukarıdaki savaşlardan hangilerinin, Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında etkisinin olduğu söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Selçuklular, Malazgirt Savaşı’ndan sonra doğudan gelen Türkmenleri fethettikleri bölgelere yerleştirmeye başlamışlardır.
Selçuklular bu politikayla;
I. Fethedilen bölgelerde kalıcı olma,
II. Anadolu’da Türk nüfusunu artırma,
III. Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu’daki etkinliğini
azaltma durumlarından hangilerini amaçladığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)