KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Turkiye Tarihi Test2


Soru 1

Moğolların;
I. 1258’de Bağdat’ı ele geçirerek şehri yağmalaması,
II. Horasan, Batı Türkistan, Kandehar merkezlerini tahrip etmeleri,
III. Buhara, Semerkant, Herat gibi şehirleri yıkmaları
faaliyetlerinden hangilerinin, İslam medeniyetinin geri kalmasında etkisinin olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Anadolu’da XIII. yüzyılda yaşayan, esnafı dini ve mesleki bir örgüt olarak teşkilatlandıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdaki devletlerden hangisi Anadolu’da Türkçeyi devlet dili olarak kullanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da Türkiye Selçuklu Devleti’nin otoritesini kaybedince Türkmen beylikleri bulundukları yerlerde bağımsız hareket etmeye başlamışlardır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Türkiye Selçuklularının yazışma ve bilim dili ………… edebiyat dili ………….. olup en çok konuşulan dil ………………..dir/dır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

‘‘Alaaddin Camisi, Karatay Medresesi, Cacabey Kümbeti, Evdir Han, Gevher Nesibe Darüşşifası” adlı eserler aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Türkiye Selçuklularının devlet yönetimiyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nde uygulanan ikta sisteminin faydalarından değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Türkiye Selçuklu Devletinde;
I. Yassıçemen Savaşı ile Harzemşahların yıkılması,
II. Baba İshak Ayaklanması’nın güçlükle bastırılması,
III. II. Gıyasettin Keyhüsrev’in vezir Sadettin Köpek’in etkisinde kalması
gelişmelerinden hangilerinin, ülke yönetiminin ve merkezi otoritenin zayıf olduğunu kanıtlar?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi XIII. yüzyılda Anadolu’da tasavvufun gelişmesinde ve İslam’ın yayılmasında rol oynayan mutasavvıflardan değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Türkiye Selçuklu Devleti’nin en parlak dönemi I. Alaaddin Keykubat Dönemidir. Bu dönem de devlet doğuda beliren Moğol tehlikesine karşı önemli tedbirler almıştır.
Buna göre, Alaaddin Keykubat’ın;
I. Doğuda sur ve kaleleri tamir ettirmesi,
II. Moğollara karşı Eyyubilerle ve Harzemşahlarla işbirliği yapması,
III. Harzemşahların Doğu Anadolu’ya yerleşmelerine izin vermesi
faaliyetlerinden hangilerinin, Moğol istilasına karşı tedbir alındığını kanıtlar?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da tasavvufun gelişmesinde ve Anadolu’nun İslamlaşmasında etkisi olan tarikatlardan biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)