KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

XVII Yuzyilda Osmanli Devleti Test2


Soru 1

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşanan,
I. memurların halktan fazla vergi toplaması,
II. rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması,
III. ulema sınıfının ıslahatçı devlet adamlarına tepki
göstermesi gelişmelerinden hangilerinin öncelikle taşrada huzur ve asayişin bozulmasında etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin Duraklama Dönemine girmesinde diğerlerinden daha fazla etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

XVII. yüzyılda Osmanlı Devletinde,
- IV. Murat Döneminde içki ve tütünün yasaklanması
- Sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa zamanında rüşvet ve adam kayırmanın yasaklanması
durumları daha çok aşağıdaki alanlardan hangisindeki düzensizliği gidermeye yöneliktir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Osmanlı Devletinde XVII. yüzyıla kadar geçen sürede elli beş sadrazam görev Yalnız Iyapmışken XVII. yüzyılda altmış kişinin bu göreve gelmesinde,
I. padişah değişikliklerinin sık olması,
II. Enderun Mektebinin eğitim ve öğretime devam etmesi,
III. siyasi ve askerî başarısızlıkların artması,
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

XVII. yüzyılda Coğrafi Keşiflerin etkisiyle Osmanlı ekonomisinde bozulmalar meydana gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu bozulmalar sonucunda ortaya çıkan bir durum olduğu söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Osmanlı Devletinde XVII. yüzyılda çıkan iç isyanların uzun süre devam etmesinde,
I. devlet rejimini hedef almamaları,
II. asker kaçaklarınıYalnız IIn da isyanlara katılmaları,
III. nedenlerinin araştırılmaması,
durumlarından hangilerinin daha etkili olduğu söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

XVII. yüzyılda Osmanlı Devletinde,
- Kapıkulu Ocağına usule aykırı sayıda fazla asker alınması
- Savaşların uzun sürmesi
gelişmeleri üzerine devletin aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Duraklama Döneminde Osmanlı Devletinde tarımsal üretimin azalmasına yol açmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin duraklamasına yol açan iç nedenlerden biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Rusyanın, Osmanlı Devleti sınırlarında istediği yerde konsolosluk açma ve Ortodoks tebaasına ilişkin söz söyleme hakkına sahip olması,
I. Rusya’nın Ortodoks tebaanın haklarını bahane ederek Osmanlının iç işlerine karışabileceği,
II. Osmanlı Devleti’nin zayıfladığı,
III. Osmanlı ülkesindeki gayrimüslimler arasında birlik sağlandığı
durumlarından hangilerinin açık kanıtıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Osmanlı Devletinde XVII. yüzyılda ilmiye sınıfı ve şeyhülislamın yetkilerini ilk kez kısıtlayan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde hat sanatında yaptığı çalışmalarla ünlü sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

XVII. yüzyılda Osmanlı Devletinde gümrük gelirlerinin azalmasında,
I. has ve zeamet gelirlerinin bir kısmının hâzineye aktarılması,

II. Avrupa devletleri ile yapılan savaşların kaybedilmesi,
III. Avrupalıların, Uzak Doğu ile yaptıkları ticaret yollarının
yönünü değiştirmeleri durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda ıslahatlara karşı yeniçeriler tarafından çıkartılan İstanbul İsyanlarını,
I. ulema sınıfı,
II. saray kadınları,
III. taşra yönetimi
gruplarından hangilerinin desteklediği savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)