KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

XVIII Yuzyilda Avrupa ve Osmanli Devleti Test1


Soru 1

I. Layihaların hazırlanması
II. Meşveret Meclisi’nin açılması
III. Ayanların ortadan kaldırılması
Yukarıdakilerden hangileri, III.Selim Dönemi ıslahatlarındandır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

III. Selim Döneminde Avrupalı devletlerin önemli başkentlerinde daimi elçilikler açılmıştır.
Bu uygulamayla;
I. Avrupa devletlerinin yakından tanınması,
II. Osmanlı Devleti’ne karşı oluşabilecek ittifaklardan zamanında haberdar olunması,
III. Azınlık isyanlarının engellenmek istenmesi
durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

III.Selim yapacağı ıslahatlar için yabancı uzmanlara raporlar hazırlatmış, bu raporlar doğrultusunda Fransa’yı örnek alarak askeri, mali ve yönetim alanında köklü değişikliklere gitmiştir.
Buna göre;
I. Avrupa’nın üstünlüğü kabul edilmiştir.
II. Osmanlı Devleti, kendisinin Avrupa’dan geri kaldığını anlamıştır.
III. Avrupa’dan ilk defa yabancı uzman getirilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

III. Selim, Sadrazam Koca Yusuf Paşa’nın telkinleri ile mevcut orduda ıslahat yapılması yerine yeni bir ordunun kurulmasını kabul etmiştir.
Buna göre;
I. Nizamıcedit,
II. Asakirimansurei muhammediye,
III. Sekbanıcedit
askeri birliklerinden hangileri III.Selim Döneminde kurulmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

I. Divan-ı Hümayun kaldırılarak Babıali’nin oluşturulması,
II. Reisülküttap ve kalemiye sınıfının yönetimde etkili hale getirilmesi,
III. Avrupa’da elçiliklerin açılması
gelişmelerinden hangilerinin, XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde idari alanda yapılan ıslahatlar arasında yer aldığı söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Babıali’nin Osmanlı yönetiminde etkin hale gelmesi ve diplomasinin öneminin artması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ıslahatlar padişahlar ve bazı devlet adamları aracılığıyla yürütülmüştür. Halka yeterince anlatılamayan bu ıslahatlar bazı çıkar gruplarını rahatsız ettiğinden isyanlara neden olmuştur.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

XVIII.yüzyılda siyasi ve askeri alanda Batı ile geliştirilen ilişkiler Osmanlı toplumunu etkilemeye başlamıştır.
Buna göre;
I. Paris’ten elbise, mobilya ve kitapların getirilmesi,
II. Avrupa yaşam tarzının moda olması,
III. Divan edebiyatında yeni eserlerin verilmesi
durumlarından hangilerinin, Osmanlı’da Batı kültürünün etkisi ile ortaya çıktığı söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti, bütçesinde oluşan açığı kapatmak amacıyla günümüz hazine bonosuna benzer esham adıyla bir iç borçlanmaya gitmiştir.
Buna göre;
I. Osmanlı’nın gelir ile gideri denkleşmiştir.
II. Osmanlı ekonomisi kötü durumdadır.
III. Devlet, bütçe açığını ve mali sıkıntıyı gidermeye çalışmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

I. Selimiye kışlasının oluşturulması
II. İradıcedid hazinesinin kurulması
III. Kara ve deniz mühendishanel erinin geliştirilmesi
Yukarıdaki çalışmalardan hangileri III. Selim Döneminde askeri alanda yapılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devletinde taşrada İltizam usulünden Malikane sistemine geçilmesiyle Mukataa toprakları babadan oğula geçer bir duruma gelmiştir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

• Patrona Halil İsyanı
• Kabakçı Mustafa İsyanı
Yukarıdaki olayların ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)