KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

XVIII Yuzyilda Osmanli Devleti Test2


Soru 1

Osmanlı Devletinde matbaanın kurulması aşağıdaki alanlardan hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Osmanlı Devletinde matbaada dînî eserlerin basılmasına izin verilmemesinin nedenleri arasında,
I. matbaa sayısının az olması,
II. bazı meslek gruplarının işsiz kalacağı düşüncesi,
III. el yazması eserlerin tamamlanmasının uzun zaman alması
durumlarından hangilerinin olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde Gerileme Dönemine ait bir gelişmedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

I. İlk kez esnaf teşkilatlarının kurulması
II. İlk kez itfaiye teşkilatının kurulması
III. Barok tarzında sivil mimari eserlerin yapılması
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Lale Devrinde yaşanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Osmanlı Devletinin XVIII. yüzyılda izlediği politikalar arasında,
I. kaybettiği toprakları geri alma,
II. mevcut toprakları koruma,
III. Kırım halkı ve Balkan uluslarına özerklik verme
durumlarından hangilerinin bulunduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Osmanlı Devletinin Gerileme Döneminde yeniçeri sayısını azaltarak aşağıdakilerden hangisine ulaşmaya çalıştığı söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisine tarihinde ilk kez savaş tazminatı ödemiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Lale Devrini sona erdiren Patrona Halil Ayaklanmasının çıkmasında,
I. İran ile yapılan savaşlardaki başarısızlıklar,
II. halkın ağır vergiler ödemek zorunda bırakılması,
III. matbaanın kurulması,
IV. Belgrad Antlaşmasının imzalanması
durumlarından hangilerinin doğrudan etkili olduğu söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Osmanlı Devleti, III. Mustafa Döneminde aşağıdakilerin hangisinden borç almıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Osmanlı Devletinde Gerileme Döneminde en fazla aşağıdaki alanların hangisinde yenilik çalışmaları yapılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

XVIII. yüzyılın başlarında Osmanlı Devletine Avrupadan getirilen yabancı uzmanların Müslüman olma ve Türk kıyafeti giyme şartı varken aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde bu şartlar kaldırılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

I. Nedim
II. Şeyh Galip
III. Fuzuli
Yukarıdaki şairlerden hangilerinin XVIII. yüzyılda yaşadığı söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Lale Devrinde Avrupaya gönderilen Yirmi Sekiz Mehmet Çelebinin Avrupada gördüklerini yazdığı ve Osmanlının Batıya açılan ilk penceresi olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devletinin idare merkezi hâline gelen Babıalide çalışan memur sayısı bin beş yüz iken bu sayı daha sonra on binlere ulaşmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A)
B)
C)
D)
E)