KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

XVIII Yuzyilda Osmanli Devleti Test3


Soru 1

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi III. Selim Donemine aittir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nin özellikleri arasındadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde açılan askeri nitelikli bir okuldur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

I. İkinci Bayezid Külliyesi
II. Dolmabahçe Sarayı
III. Üçüncü Ahmet Çeşmesi
Yukarıdaki mimari eserlerden hangileri Lale Devri’nde yapılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu,
I. Fransa,
II. İtalya,
III. Rusya
devletlerinin hangilerinden baskı gördüğü için dış politikada sorunlar yaşamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Osmaniı Devleti’nde XVIII. yüzyılda yapılmak istenen yenilik hareketlerini engellemiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devletinde Fransızcanın zorunlu ders olarak askeri ve teknik okullarda okutulması aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde başlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Osmanlı Devletinde devlet matbaasında dini eserlerin basılmasına izin verilmemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi matbaada dini eserlerin basılmasına izin verilmemesinin nedenlerinden biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde hangi padişah döneminde ıslahat hareketleri plan ve program çerçevesinde yapılmaya çalışılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Osmanlı Devleti’nde Lale Devri’nde Viyana ve Paris gibi Avrupa başkentlerine elçiler gönderilerek Avrupa’daki her türlü gelişme yakından takip edilmeye çalışılmıştır.
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde,
I. Arap alfabesinin kullanılması,
II. medreselerin yanında yeni modern okulların açılması,
III. Avrupa’da devamlı elçiliklerin açılması
durumlarından hangilerinin Batı dünyası ile olan kültürel etkileşimi artırdığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

XVIII yüzyılda Rusya’nın, Osmanlı Devleti’nde istediği yerde konsolosluk açma ve Hristiyan Ortodokslara yönelik söz sahibi olmasının,
I. Osmanlı Devleti’nin Rusya karşısında zayıf düştüğü,
II. Osmanlı Devletindeki gayrimüslim tebaa arasında din birliğinin sağlandığı,
III. Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışabileceği
durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasına neden olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

I. Hattatlar
II. Müstensihler
III. Askerler
Osmanlı Devleti’nde Lale Devri’nde matbaanın getirilmesine yukarıdaki meslek gruplarından hangileri tepki göstermiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Osmanlı Devleti’nde Avrupa’dan askeri uzmanların getirilerek ilk kez Batılı tarzda askeri yeniliklerin yapılması hangi padişah döneminde olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)