KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

XVIII Yuzyilda Osmanli Devleti Test4


Soru 1

Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda,
I. İran,
II. Rusya,
III. Avusturya
devletlerinden hangileriyle mücadele ettiği savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Osmanlı Devleti’nde 1535’te Fransa’ya tanınan imtiyazlar kaçıncı yüzyılda sürekli hale getirilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

L Cihannüma
II. Vankulu Lügati
III. Naima Tarihi
Yukandakilerden hangileri XVIII. yüzyılda matbaanın kullanılmaya başlanmasıyla basılan eserler arasındadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

XVIII. yüzyılda sosyal ve kültürel alandaki ıslahatların yanında ilk kez askeri alanda Batı tarzı ıslahatlara da yer veren Osmanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

XVIII. yüzyılda yaşanan,
I. Mühendishane-i Bahr-i Hümayunun açılması,
II. Avrupa başkentlerinde elçilikler açılması,
III. Humbaracı Ocağının yenilenmesi
gelişmelerinden hangileri, askerî ocakların ıslahı ile ilgili düzenlemelere önem verildiğini göstermektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti, Ortodoksları birleştiren güç olma özelliğini aşağıdaki devletlerden hangisine kaptırmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Lale Devrinin sona ermesinde,
I. geleneksel yapıya dönülmek istenmesi,
II. yapılan yeniliklerin sadece dar çevreleri memnun etmesi,
III. Avrupa tarzı askeri okulların eğitime açılması
durumlarından hangilerinin sebep oluşturduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

II. Mustafa’nın tahttan indirilmesi ve Şeyhülislam Feyzullah Efendinin öldürülmesi, OsmanlI tarihinde şağıdaki olaylardan hangisi olarak bilinmektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

I. Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
II. Tulumbacılar Teşkilatının kurulması
III. Yabancı ülkelerin başkentlerinde elçilikler açılması
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Avrupa’yı yakından tanımaya olanak sağladığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

III. Ahmet’in tahttan indirilerek yerine I. Mahmut’un getirilmesiyle sonuçlanan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

I. Doğu klasiklerinden bazı eserlerin Tûrkçeye çevrilmesi
II. Barok tarzı mimari eserlerin yapılması
III. Paris’e OsmanlI elçisi gönderilmesi
Yukarıdakilerden hangileri Lale Devri ıslahatlarındandır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Nizamı Cedit Dönemi ıslahatları arasında değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

I. Ulema ve esnafın tepkilerinden dolayı uzun soluklu olamamıştır.
II. Osmanlı Devleti Avrupa’nın gerisinde kaldığını kabullenmiştir.
III. Islahatlar Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir.
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devletinin Gerileme Döneminde yaşanan ıslahatların genel özellikleri arasındadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

I. Rusyaya savaş tazminatı verilmesi
II. Çiçek aşısının uygulanması
III. Yeniçerilere cülus bahşişi verilmesi
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devletinde ilk kez XVIII. yüzyılda gerçekleşen durumlardandır?

A)
B)
C)
D)
E)