KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

XX Yuzyilda Osmanli Devleti Test2


Soru 1

Trablusgarp Savaşı sırasında Osmanlı Devletinin bu savaşa katılan subaylarını geri çağırmak zorunda kalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Milli Mücadele Dönemi’nde çıkardıkları Fransızca Le Pays (Vatan), Türkçe Hadisat ve Albayrak gazeteleri ile Doğu Anadolu’nun Türk yurdunun ayrılmaz bir parçası olduğunu savunan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Balkan Savaşı öncesinde Rusya’nın desteğiyle Osmanlı Devleti’ne karşı oluşturulan Balkan Birliği’nde aşağıdaki devletlerden hangisi yer almamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Birinci Dünya Savaşı’nda, ekonomik bakımdan sıkıntı içinde olan Rusya’ya İtilaf Devletleri yardım götürmek amacıyla,
I. Kanal,
II. Çanakkale,
III. Hicaz
cephelerinden hangilerini açmışlardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Anadolu halkı tarafından Kuvayımilliye birliklerinin kurulmasında,
I. İstanbul yönetiminin sorumluluklarını yerine getirmemesi,
II. Mondros Ateşkes Anlaşmasına göre Osmanlı ordusunun terhis edilmesi,
III. İtilaf Devletlerinin Anadolu’da işgallerini genişletmeleri
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Birinci Dünya Savaşı başladığında OsmanlI Devletinin aldığı önlemler arasında,
I. Sırbistan ve Makedonya’ya asker sevk etme,
II. tarafsızlığını ilan etme,
III. Boğazları kapatma
durumlarından hangilerinin olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Balkan Devletlerinin OsmanlI Devleti’ne karşı birlik kurarak savaş ilan etmelerinde,
I. Rusya’nın Balkan uluslarını Osmanlıya karşı kışkırtarak parçalama siyaseti izlemesi,
II. Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin güçsüzlüğünün anlaşılması,
III. Osmanlı ordusunun bir kısmının terhis edilmiş olması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Milli cemiyetlerin ortak özellikleri arasında,
I. merkezi hükümet tarafından desteklenmeleri,
II. milli bilinci geliştirmeleri,
III. faaliyetlerinin ulusal çapta olması
durumlarından hangilerinin olduğu söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında,
I. Anlaşma Devletlerinin Vilâyet-i Sitte’de karışıklık çıkması durumunda bu illeri işgal edebilme hakkının olması,
II. İtalya’nın Akdeniz Bölgesi’nde işgal hareketlerinde bulunması,
III. İngiltere ve Fransa’nın, sömürgecilik siyasetini sürdürmeleri
gelişmelerinden hangileri Wilson İlkelerine aykırıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Osmanlı Devleti Trablusgarp ve Bingazi’yi aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kaybetmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Osmanlı Devleti’nin paylaşımıyla ilgili yapılan gizli antlaşmalarda değişiklik olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin I. Dünya Savaşinda savaştığı cephelerden biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Birinci Dünya Savaşinda ve sonrasında aşağıdaki devletlerin hangisinde rejim değişikliği olmamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Almanya’nın I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devletini kendi yanında savaşa sokmak istemesinin nedenleri arasında,
I. halifenin nüfuzundan yararlanma,
II. yeni cepheler açarak Anlaşma Devletlerini zor duruma düşürme,
III. kapitülasyonların kaldırılmasını sağlama
durumlarından hangilerinin olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)