KPSS Turkce

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Ses Bilgisi Yazim Kurallari ve Noktalama Isaretleri Test5


Soru 1

Milli edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım ( ) Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul...
Bu cümlede parantezle gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Şairler hakkındaki hükümlerin isabet derecesi de tartışma konusu olabilir (I) Aslında (II) bir antolojiyi ayakta tutan iki unsur vardır (III) iyi seçilmiş (IV) şairin sanatı ve kişiliğini belirten örnekler (V) sanatçının genel karakterini öz hâlinde verir.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine iki nokta (:) ve noktalı virgül (;) getirilmelidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Leylâ ile Mecnun‟u hatırla; (...) Hasretle mi safa buldular? Vuslatta mı murada erdiler?
Bu parçada üç noktanın (...) kullanılış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Ezilmek zaten acı verici (I) ama bunlar tarafından ezilmek, işte bu (II) acıyı dayanılmaz bir sıkıntıya (III) taşınmaz bir bıkkınlığa çeviriyor. Hayat bütün hızını (IV) albenisini, çekiciliğini (V) pırıltısını yitiriyor.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine bir noktalama işareti getirilmezse anlam karışıklığı olur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Huzur (I) bütün duygularımızı barış içinde tutmaksa eğer (II) biz hiç mi huzurlu olamayacağız (III) bir huzursuzluğa mı mahkûmuz (IV) En korkunç savaşı (V) kendi içimizde yaşarken ne yapmalıyız?
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdaki dizelerin hangisinde virgül (,) kaldırılırsa bir anlam karışıklığı meydana gelir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Edebi incelemelerde tarafsızlık, nesnellik, kesinlik, neden-sonuç ilişkisi gibi ölçüler ( ) sosyal ekonomik ve siyasi olayların etkilerini veren usuller ( ) özelden genele, genelden özele giden tavırlar ( ) analiz, sentez, karşılaştırma ( ) gibi terimler kullanılmaktadır.
Bu parçada parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

I. Kızım bunu söylemek bana düşmez
II. Madem Öyle, üstüne vazife olmayan şeylere karışma
III. Ama vicdanım
IV. Vicdanın senin olsun
V. Bana kalırsa, sen
Bu konuşmada numaralanmış cümlelerin hangi ikisinin sonuna diğerlerinden farklı noktalama işaretleri getirilmelidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Bu zamana kadar karşılaştığımız bilgilere göre (I) Yeni Türk Edebiyatı alanında iki grup metoda ihtiyacımız vardır (II) Birincisi (III) bilimsel araştırmalarda kullanılacak metotlar (IV) ikincisi ise (V) edebi eleştiri ve metin inceleme metotlarıdır.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül (;) getirilmelidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

İki gün sonra Saray‟da yine bir telâş (I) Bağrışmalar (II) hıçkırıklar (III) acı acı düdük ve boru sesleri (IV) Yine bütün kadınlar kapılarda, pencerelerde (V)
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine diğerlerinden farklı noktalama işaretleri getirilmelidir?

A)
B)
C)
D)
E)