KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

1982 Anayasasinin Genel Esaslari Test2


Soru 1

I. Kanunlar
II. Tüzükler
III. Yönetmelikler
Yukarıdakilerden hangileriyle temel hak ve hürriyetler düzenlenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

1982 Anayası’nın 3. Maddesi, “Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.” şeklindedir. 1982 Anayasası’nm bu maddesine bakılarak, aşağıdakilerden hangisinin yasaklandığı söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Milliyetçilik kavramı yerine 1924 Anayasası’nda Milli Devlet ifadesi, 1982 Anayasası’nda ise Atatürk Milliyetçiliği kavramı kullanılmıştır.
Milliyetçilik kavramının Türk anayasalarında doğrudan kullanılmaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

1982 Anayasının 1. Maddesi’nde “Türkiye devleti bir cumhuriyettir.” denilmiştir.
1982 Anayasası’nın bu maddesine bakılarak aşağıdakilerden hangisine karşı çıkıldığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi “insan haklarına saygılı devlet” ilkesinin öncelikle anayasamıza kazındırdığı bir özelliktir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

1982 Anayasası’nın;
I. Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
II. Türkiye Cumhuriyeti; toplumun huzuru ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik bir hukuk devletidir
III. Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür
maddelerinden hangileri üniter devlet anlayışı doğrultusundadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, 1982 Anayasasında çeşitli ifadelerle yer almıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu ifadelerden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Herkese insan onuruna yaraşır asgari bir hayat seviyesi sağlamayı amaçlayan devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

1982 Anayasası’nın temel ilkelerinden biri de “laiklik”tir.
Aşağıdakilerin hangisi laik devlet ilkesinin gereklerinden biri olduğu söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

I. Etkin siyasal makamlann seçimle iş başına gelmesi
II. Seçimlerin belli aralıklarla tekrarlanması
III. Çok partili siyasal hayatın oluşması
Yukarıdakilerden hangileri demokratik devlet ilkesinin gerekleri arasında gösterilebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

1982 Anayasası’nın 2. Maddesine göre, “Türkiye Cumhuriyeti soyal bir devlettir.”
Aşağıdaki haklardan hangisinin bu anlayış doğrultusunda anayasada yer aldığı söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda bulunan gelir ve servet farklılıklarının azaltılmasına yönelik tedbirlerden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)