KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

1982 Anayasasinin Genel Esaslari Test3


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasamaya ilişkin görevlerinden değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisini denetleyemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Bakanların atanmaları ve görevden alınmaları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Cumhurbaşkanının görevi başında bulunmadığı hâllerde cumhurbaşkanına TBMM başkanı vekalet eder
Aşağıdakilerden hangisi bu kuralın istisnasıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

I. Tabii afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hâl ilanı
II. Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması nedeniyle olağanüstü hâl ilanı
III. Sıkıyönetim
IV. Seferberlik ilanı
V. Savaş hâli
Yukarıdaki durumlardan hangilerinin varlığı hâlinde Bakanlar Kurulu Millî Güvenlik Kurulunun görüşünü alarak karar verir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Ancak idarenin bazı işlemleri yargısal denetime tabi değildir.
Aşağıdakilerden hangisi idarenin yargısal denetime tabi olmayan işlemlerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdaki mahkemelerden hangisi Türk yargı sisteminde yer almamaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisinin anayasaya aykırılığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Sayıştay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın “Başlangıç Kısmı"nda yer alan unsurlardan biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin gereklerinden biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

I. Millî devlet
II. Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet
III. Bağımsız devlet
Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası’nda belirtilen Cumhuriyet’in nitelikleri arasında yer alır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Türkiye’de ilk kez çok partili seçim aşağıdaki tarihlerden hangisinde yapılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)