KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Devlet, Hukumet ve Demokrasi Kavramlari Test1


Soru 1

Temsili demokrasi aşağıdaki devlet şekillerinden hangisinde görülür?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Bir devletin uluslararası ilişkilerde diğer devletlere karşı bağımsız, kararlarında serbest ve eşit olması aşağıdaki kavramların hangisi ile anlaşılır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

1982 Anayasasına göre ülkemizde hangi hükümet sistemi uygulanmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Temsili demokrasilerde yasama organınca yapılan kanunlar hangisinin adına yapılmış sayılır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Hobbesa göre, doğal hâlde birbirine zarar veren bencil insan, bu zarardan kurtulmak için belli haklarından vazgeçip anlaşarak devleti kurmuştur.
Buna göre devletin ortaya çıkması neye dayanır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Fertlerin kendi hür iradeleriyle oluşturdukları siyasî teşkilatlanma şekli, aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıda verilenlerden hangisi başkanlık sisteminin özellikleri arasında sayılamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Temsili demokraside kuvvetler birliği esasını kabul eden hükümet sistemine ne ad verilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Devletin gerekliliği konusunda, tarihçiler genellikle olumlu yargılara varmışlardır. Toplum yaşamında kaba kuvvetten ve kargaşadan doğacak sakıncalann tek güvencesi olarak, örgütlü ve merkezi bir gücün, yani devletin varlığı görülmüştür.
Bu görüşe göre devletin bir toplumda yerine getirdiği temel işlev aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi demokratik devletin şartlarından biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi başkanlık sisteminin özelliklerinden değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Kendisini hukuksal kuralların dışında tutan ve toplumla ilgili olarak her türlü tedbir ve kararı alma yetkisini taşıyan devlet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistemin özelliklerinden değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi demokratik devletin özelliklerinden biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi demokratik devletin vazgeçilmez ilkelerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 16

Bir milletin egemen olması ne demektir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 17

Demokrasi kavramını ilk kez aşağıdakilerden hangisi kullanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistemi en doğru bir şekilde tanımlar?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, biçimi bakımından federal (federasyon) devlete örnektir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 20

Temsili demokrasilerde iktidarın dışında kalan parti ve partilere ne denir?

A)
B)
C)
D)
E)