KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Devlet, Hukumet ve Demokrasi Kavramlari Test2


Soru 1

I. İnsan topluluğu
II. Toprak parçası
III. Egemenlik
IV. Anayasa
Yukarıdakilerden hangileri bir devletin kurulması için gerekli olan unsurlardandır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Bir ülkenin topraklarını deniz tarafından çevreleyen ve uluslararası hukuka uygun olarak açıklara doğru belirli bir genişliğe kadar uzanan deniz kuşağına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Bir devletin başka bir devlete tabi bulunmaması ve dış ilişkilerde diğer devletlerle eşit olmasına dış egemenlik denir.
Bu tanıma bakılarak, dış egemen bir devletin öncelikle aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

I. Uluslararası antlaşmalar
II. Eğitim politikaları
III. Dış borçlar
Yukarıdakilerden hangileri bir ülkede hükümetin değişmesi durumlarında bile devam eden unsurlar arasında gösterilebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Teokratik bir devlette egemenlik kaynağı aşağıdakilerden hangisine dayandırılır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Monarşik devlet anlayışıyla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

I. Üniter bir yapıya sahiptir.
II. Birden fazla hukuk sistemi görülür.
III. Yerinden yönetim ilkesini benimser.
Yukarıdakilerden hangileri ülkemizin devlet yapısıyla ilgili doğru bir bilgidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Bir ülkede oy kullanım hakkının servet, vergi, yetenek, cinsiyet ve ırk şartı bakımından kısıtlanamaması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Aşağdakilerden hangisi parlamenter sistemlerde yasama organının özelliklerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi “meclis hükümeti” sisteminde yasama organı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Yasama ve yürütme kuvvetlerinin tek elde birleştiği hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi meclis hükümeti sisteminin yürütmeye ilişkin özelliklerden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Aşağıdakilerin hangisinde yürütme gücünün başkanı doğrudan halk tarafından seçilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

I. Meclis hükümeti sistemi
II. Kabine sistemi
III. Başkanlık sistemi
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de uygulanan anayasalara göre yürütme gücü üzerinde etkili olmamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)