KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Karma Testler Test1


Soru 1

1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğini kendiliğinden veya TBMM kararıyla sona erdiren nedenlerden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

TBMM’nin aşağıdaki bilgi edinme ve denetim yollarından hangisinde, Meclisin kurduğu bir özel komisyon eliyle belli bir konuda bilgi toplanıp inceleme yapılması söz konusudur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

I. Sayıştay, TBMM adına denetim yapar.
II. Sayıştay yüksek mahkemeler arasında yer almaz.
III. Danıştay ve Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Sayıştay kararları esas alınır.
Sayıştay ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, Bakanlar Kurulu tarafından gönderilen kanun tasarıları hakkında görüş bildirmekle yükümlüdür?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

1982 Anayasası’na göre millî güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık, genel ahlâkın korunması gibi sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde kanunla yetkili kılınan merci konut arama kararını kaç saat içinde görevli hâkimin onayına sunar?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Sayıştay genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderlerini aşağıdakilerin hangisinin adına denetler?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Anayasa Mahkemesinin kararlarına ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Danıştay ve Sayıştay’ın kararları arasında uyuşmazlık olması durumunda aşağıdakilerden hangisinin kararları geçerli sayılır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Bölge İdare Mahkemesi başkanları aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi nedeniyle açılacak davalara ceza mahkemeleri bakmaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

1982 Anayasası’na göre bir kanunun Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra esas açısından denetlenebilmesi için kaç gün içinde Anayasa Mahkemesine dava açılabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdakilerden hangilerinin yargılanması Anayasa Mahkemesince yapılmaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Anayasa Mahkemesi bir kanunu iptal ettikten sonra hukuki bir boşluğun doğmasını engellemek için 1982 Anayasası aşağıdaki hangi düzenlemeyi getirmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, 2004 yılında yapılan değişiklikle, anayasada düzenlenen yargı kurumlan arasından çıkarılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

1982 Anayasasına göre, Yüce Divanda, savcılık görevini aşağıdakilerden hangisi yapar?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 16

Bir ilçenin bir ilden ayrılarak başka bir ile bağlanması aşağıdakilerden hangisi olur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 17

İdari kuruluşlar aşağıdakllerden hangisi ile kurulabilirler?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi İl Özel İdare bütçesinin idari denetimini yapar?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 19

İl Özel İdare hesapları hangi organca denetlenir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin gelirleri arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)