KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Temel Hak ve Odevler Test1


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi “ katılma hakları” arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında korunan sosyal ve ekonomik haklardan biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Yabancıların kanunla gösterilen istisnalar  dışında, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri için hangi makamdan izin alınır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Siyasi haklar ve ödevleri aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

2010 Anayasa değişikliği ile toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar aşağıdakilerden hangisine başvurabilirler?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Dilekçe hakkı öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle tanınan bir haktır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi devletin temel amaç ve görevlerindendir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

2010 Anayasa değişikliği ile;
I. Vatandaşın yurtdışına çıkma hürriyeti
II. Yerleşme ve seyahat hürriyeti
III. Haberleşme hürriyeti
yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinde düzenleme yapılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin durdurulma sebeplerinden biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi negatif statü haklarından sayılmaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Sıkıyönetim veya olağanüstü hal durumunda çıkarılabilecek kanun hükmünde kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

I. Çarşaf liste
II. Blok liste
III. Anahtar liste
Yukarıda verilen siyasi partilerin parti meclis üyeleri seçiminde kullanılan liste çeşitlerinden hangisi en demokratiktir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

“Her yurttaşa eşit ağırlıkta bir oy hakkı tanıyan demokrasinin “genel ve eşit oy” ilkesi, kimi seçmenlerin ülke ve toplum çıkarlarını bilememeleri yüzünden uygun seçme yapamadıkları gerekçesiyle eleştirilere uğramaktadır.”
Aşağıdaki önlemlerden hangisinin, böyle bir eleştiriye dayanak yapılan durumu ortadan kaldırması beklenir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

Yurttaşların devlete ve diğer bireylere karşı yasalarla belirlenmiş hakları olduğu gibi, bazı ödevleri de vardır.
Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusu gelişmiş bir yurttaş davranışına örnektir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 16

Vergi ödevi ne tür haklardandır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 17

Anayasamızda aşağıda verilen haklardan hangisi siyasi haklar arasında yer almıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 18

Olağanüstü yönetim rejimi ile ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 19

Dilekçe hakkı ile ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında belirtilen siyasi hak ve ödevlerden değildir?

A)
B)
C)
D)
E)