KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Temel Hak ve Odevler Test2


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi pozitif statü haklarından biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda kişi hak ve özgürlükleri çerçevesinde düzenlenmemiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının sınırlandırılabileceği durumlardan biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

“Kanuni hâkim güvencesi” kavramı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

1982 Anayasası hükümlerine göre “Devlet ve kamu tüzel kişileri: kamu yararının gerektirdiği hâllerde; gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına, kanunla gösterilen esas ve usullere göre el koyabilir.” şeklinde tanımlanan hüküm aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Grev ve lokavt esnasında çıkan uyuşmazlıklar durumunda tarafların başvuracağı mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler arasında sayılamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

1982 Anayasasına göre Türk vatandaşlığı ile ilgili aşağıda verilen hükümlerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi seçimlerin özelliklerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilere üye olabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

I. Kapatılması davasını Anayasa Mahkemesi başkanı açar
II. Gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gerekin
III. Yükseköğretim elemanlarının siyasi partilere üye olmaları ancak kanunla düzenlenebilir
Siyasi partilerle ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na göre siyasi haklar ve ödevler çerçevesinde düzenlenen hükümlerden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Anayasada “Vatandaşlann ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancıların, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkı” olarak belirtilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)